<

တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈသည္ ထင္ရွားေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ထုတ္ျပန္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ခံအစုိးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ေဒသအခ်ဳိ႕တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အပါအ၀င္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈအခ်ဳိ႕ ရွိေသာ္လည္း တုိင္းျပည္ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနျခင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ အားနည္းျခင္း၊ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားသည္ ထင္ရွားျမင္သာေသာ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက ျပည္သူသုိ႔ အၾကံျပဳသည္။

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံ ႏွစ္ ၃၀ ကာလ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၀ိဇၨာခန္းမ၌ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္ႏွင့္ ၇ ရက္တုိ႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ အခ်က္မ်ားကုိ အခမ္းအနားျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ျပည္သူလူထုသုိ႔ အၾကံျပဳထုတ္ျပန္ ေၾကညာရာတြင္ ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းအၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ရက္တာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒီမုိကေရစီအေရး ႏွစ္ ၃၀ ခရီး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္သုံးခုကုိ ၾသဂုတ္ ၆ ရက္တြင္ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ စုစုေပါင္း ၅၂၁ ဦးတို႔ကလည္းေကာင္း၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၂၁၇ ဦးတုိ႔ကလည္းေကာင္း စုေပါင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိသုိ႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအရ ႏွစ္ ၃၀ ကာလအတြင္း ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအျဖစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖယ္ရွားေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ရရွိေရး၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အရပ္သားအစိုးရ ေပၚေပါက္ေရးမွ စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ဖ်က္သိမ္းေရး အပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးတုိ႔ကုိ ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးျခင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအားလုံးကုိ စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္မရျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီအရ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိခြင့္မ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား မေရရာျခင္း၊ အစိုးရႏွစ္ရပ္ရွိေန သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးေနျခင္းတုိ႔သည္ အခက္အခဲႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနေၾကာင္း ယခုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ အရည္အေသြးကုိ ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္သင့္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ေရတုိေရရွည္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္၍ ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သင့္ကာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ေရွး႐ႈ၍ ျပည္သူ႔ဘက္တြင္ အျမဲရပ္တည္သင့္သည္ဟု အဆုိပါ အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ NCA လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါက ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ အစုိးရလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိ အျပည့္အ၀ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အားထုတ္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကုိ ျပည္သူလူထု အက်ဳိးအတြက္ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ကိစၥမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ရန္ကုန္ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဟူေသာ ေခါင္းစဥ္တြင္ တုိင္းရင္းသားတန္းတူေရးအေပၚ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိၾကရာ၌ ပင္လုံကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္လွ်င္ တန္းတူေရးရရွိႏုိင္သည္ဟု ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိရၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႀကီးမားေသာ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အားလုံးလက္ခံ သေဘာတူႏုိင္သည့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္လည္း ေဒသအားလုံး တစ္ေျပးညီ တူညီႏုိင္ရန္ကိုလည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္ကာ အစုိးရအေနျဖင့္ ၾကားမေနဘဲ ၎ကိုယ္တုိင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၿပီး နည္းလမ္းရွာသင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွစ္ေလးလုံး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက အၾကံျပဳ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

August 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.