<

NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရး UNFC အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္အေပၚ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေလးခ်က္ ေျပလည္မႈရရွိၿပီး အခ်က္အားလုံး သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တင္ျပမည္

အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေတြ႕ရစဥ္

ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အဖြဲ႕၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ UNFC ၏ အဆုိပါျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္အေပၚ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တုိ႔ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္ထိ ဆ႒မအႀကိမ္ တရား၀င္ ေတြ႕ဆုံေဆြးမႈကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ UNFC ၏ အဆုိျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္အနက္ ေလးခ်က္အား ေျပလည္မႈရရွိခဲ့ၿပီး က်န္ေလးခ်က္ အပါအ၀င္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္လုံးအား သေဘာတူညီမႈရရွိရန္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပကာ ထပ္မံေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ႏွစ္ဖက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေျပလည္မႈရရွိသြားသည့္အခ်က္မ်ားမွာ UNFC ၏အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအနက္ နံပါတ္တစ္မွ ေလးအထိျဖစ္ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားမွာ (၁) တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာျခင္းကုိ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္က ဤသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးေနာက္ ၂၄ နာရီအတြင္း ထုတ္ျပန္ၿပီး ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၀င္ အဖြဲ႕၀င္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၄၈ နာရီအတြင္း အသီးသီး ထုတ္ျပန္သြားရန္၊ (၂) လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံကုိ တည္ေဆာက္သြားရန္၊ (၃) ႏုိင္ငံေရး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေစၿပီး တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ႏွင့္စပ္ဆက္ေသာ က႑မ်ားတြင္သာ ပါ၀င္ေစရန္ႏွင့္ (၄) ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္တုိ႔ျဖစ္သည္။

“တစ္ကေန ေလးအထိ အျငင္းပြားဖြယ္ မရွိရသြားတယ္ေပါ့။ ငါးနဲ႔ေျခာက္မွာလည္း ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီ PC (ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္)အဆင့္၊ DPN အဆင့္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိ႔ မရဘူး။ အဲဒီလက္ခံႏုိင္တဲ့ အေနထားကုိ ဟုိဘက္ဒီဘက္ ျပန္ေျပာရဦးမယ္။ မူ၀ါဒပုိင္းပါတာေပါ့ေနာ္။ မူ၀ါဒပုိင္းပါတဲ့အတြက္ ႏွစ္ဖက္ျပန္တင္ျပၿပီးမွ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏုိင္မယ္။ DPN နဲ႔ PC မွာဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥေတြ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ဘုံလက္ခံႏုိင္တဲ့ အေနအထားေတြေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆုိျပဳခ်က္ေတြရွိတယ္။ တစ္ကေနေလးကေတာ့ ညိႇစရာမလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ ကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံႏုိင္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ခံႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးခြင့္ မရွိတဲ့ကိစၥျဖစ္ေနတယ္” ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ျဖစ္သည့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္တြင္ UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား NCA တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ရွိေၾကာင္း ျပင္ပတြင္ ေျပာၾကားေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္ရွိသည့္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားအား ညိႇႏႈိင္းမႈေပၚမူတည္ေၾကာင္း DPN အဖြဲ႕၀င္ ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီအပုိင္းကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အခ်က္ေတြေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈအေပၚ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီမွာက်န္ရွိေနတဲ့အခ်က္ ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ ကုိးခ်က္ထဲမွာဆုိရင္ေတာ့ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတာေပါ့။ အဲဒီအပုိင္းေတြကုိ ဒီေန႔ႏွစ္ရက္တာ aဆြးေႏြးမႈမွာ အဲဒါကေတာ့ တေပါင္းတစည္းထဲ ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိတဲ့နည္းနာေတြေတာ့ ရွာထားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ က်န္ရွိေနေသးတဲ့အခ်က္ေတြက အားလုံးကတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီကာလေတြမွာ အႀကိဳညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒီရဲ႕ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္ေတြကလည္း အေထာက္အကူျပဳခဲ့လုိ႔ ဒီအေနအထား ေရာက္တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ က်န္ရွိေနတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ဘာလဲဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၅၊ ၆၊ ၇၊ ၈ ဆုိတာကလည္းပဲ အဓိကႏုိင္ငံေရးပုိင္းဆုိင္ရာဆုိလုိ႔ရွိရင္ မူေဘာင္သုံးသပ္မႈအပုိင္းရွိမယ္။ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမွာဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ JMC ယႏၲရားကုိ ပုိမုိခုိင္မာေအာင္လုပ္တဲ့ အပုိင္းရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ႏုိင္ငံတကာ ပါ၀င္မႈနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းမႈေတြမွာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးစရာေတြ က်န္ပါေသးတယ္။ ဒီေန႔ရရွိ လာတဲ့နားလည္မႈေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ျပန္လည္တင္ျပၿပီးမွ အဲဒီက လမ္းညႊန္ဆုံးျဖတ္မႈနဲ႔ အေျခခံၿပီးေတာ့ လာမယ့္တရား၀င္သတၱမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးမႈမွာ အၿပီးသတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္” ဟု ဦးထြန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆုိျပဳရွစ္ခ်က္အနက္ ညိႇႏႈိင္းရန္က်န္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အခ်က္နံပါတ္ (၅) ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာမူေဘာင္ အပါအ၀င္ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်င့္၀တ္ (COC) ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလမ္းညႊန္ (TOR) ႏွင့္ တပ္ေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားေရးတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈ ရယူရန္၊ (၆) အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ားယုံၾကည္ေလးစားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကုိ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ လက္ခံႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေသာ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ ျဖစ္သည္။

အခ်က္နံပါတ္ (၇) တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ႏွင့္ ဤသေဘာတူညီခ်က္ပါ လုိက္နာရမည့္ တာ၀န္မ်ား၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေျပလည္မႈ ေပၚေပါက္လွ်င္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ား ပါ၀င္ေသာ လြတ္လပ္သည့္ ဖ်န္ေျဖေရး ေကာ္မရွင္၏ ဆုံးျဖတ္မႈခံယူရန္၊ (၈) အပစ္ရပ္ေဒသအတြင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ရွိပါက သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕ (Extractive Industries Transparency Initiative- EITI) ၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ ႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္ရယူ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီမ်ားကုိ ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

အဆုိျပဳခ်က္ ကုိးခ်က္ေျမာက္အေနျဖင့္ အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္ကုိ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတူတကြ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ တန္းတူရည္တူ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အရမ္းႀကီးကုိ နီးစပ္လာၿပီလုိ႔ အဲဒီလုိ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အရာရာတုိင္းကုိ ကြၽန္ေတာ့္ဘာသာ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမယ့္ အေနအထားမွာမရွိပါဘူး။ ဒီအေပၚမွာေတာ့ အားလုံးေသာ တုိင္းသူျပည္သူသားေတြကလည္း နားလည္ေပးဖုိ႔ေျပာလုိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာ အဆင့္ဆင့္ ရွိပါတယ္။ သူ႔အဆင့္နဲ႔သူ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း အေျဖရွာၿပီးေတာ့ အဆုံးသတ္ရတဲ့ အေနအထားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ အသိေပးလုိပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အျမန္ဆုံး အတူတကြ စိတ္တူကုိယ္တူနဲ႔ အျမန္ဆုံး ရႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရွိသမွ်ေသာ အသိဥာဏ္ လုပ္အားေတြနဲ႔အတူတကြ ႐ုိင္းပင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အထူးေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ခူဦးရယ္က အစည္းအေ၀း အပိတ္အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္းက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆက္လက္ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ပါေသးတယ္။ ဆက္လက္ေတြ႕ထိရဦးမွာပါ။ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရဦးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့အားလုံး အေျခခံသည္ဒီအဆင့္ကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီးလို႔ရွိရင္ အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္တာက တန္႔ေနဖုိ႔မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔ မရွိေတာ့ပါဘူး။ တန္႔ေနႏုိင္တဲ့ ေနာက္ဆုတ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အခ်က္ေတြကုိ တစ္၊ ႏွစ္၊ သုံး၊ ေလး တပ္ထားတယ္ ဆုိေပမယ့္ အဓိက,ကေတာ့ အခက္အခဲဆုံးအပုိင္းျဖစ္တဲ့ ယုံၾကည္မႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ပညာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပညာဆုိတာ ဒီလုိမ်ဳိးႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့ပညာ။ ေက်ာ္လႊားျခင္း ျဖစ္ေပမယ့္ ခုနက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္တင္ျပရမွာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့အျမန္ဆုံး တင္ျပၿပီးလုိ႔ရွိရင္ ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံၾကဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ DPN တုိ႔၏ သတၱမအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကုိ စက္တင္ဘာ ပထမပတ္(သုိ႔မဟုတ္)ဒုတိယပတ္တြင္ ျပဳလုပ္ရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

August 11, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.