<

ျမစ္ဆုံ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ သံလြင္ေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း MATA ထုတ္ျပန္

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားသည့္ ဧရိယာအတြင္းရွိ ဘားအံၿမိဳ႕နယ္ သံုးအိမ္စုေက်းရြာတြင္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္ပူပန္ေနရျခင္းအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္က ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု-ဘုိဘိုျမင့္)

ျမစ္ဆုံ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ သံလြင္ေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပး စီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ား သိရွိႏုိင္ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း MATA (ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕) မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လက္ရွိ အႏုိင္ရပါတီ၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ စြမ္းအင္က႑အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ တြင္းထြက္စြမ္းအင္၊ ေရအားစြမ္းအင္၊ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္၊ ေလအားစြမ္းအင္၊ ေျမေအာက္ အပူစြမ္းအင္၊ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႕စြမ္းအင္၊ ဇီ၀ေရနံစြမ္းအင္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တြင္းထြက္စြမ္းအင္သည္ အကန္႔အသတ္ရွိၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ အနည္းႏွင့္အမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း၊ တြင္းထြက္စြမ္းအင္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ သုံးစြဲရ အလြယ္ကူဆုံး ျဖစ္ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ရွိသျဖင့္ ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေရအားစြမ္းအင္ထုတ္ယူမႈတြင္ ဆည္ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္ရသည့္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရွိရင္းစြဲ ေရအားစြမ္းအင္ႏွင့္ ဆည္တည္ေဆာက္ၿပီး ေဒသမ်ားတြင္ ဆည္မ်ားကုိ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းၿပီး ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူအသုံးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ကမၻာ့ဘဏ္၊ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီမ်ားမွ National Energy Master Plan ႏွင့္ National Electrification Plan မ်ား ေရးဆြဲ အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား ပါ၀င္လာျခင္း လုံး၀မရွိဘဲ ဗဟိုခ်ဳပ္ကုိင္ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒဥပေဒမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ဒီမုိကေရစီ၊ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ဆန္႔က်င္ေနသည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ မ်ားျပားႀကီးမားေသာ ပမာဏမ်ားျဖစ္ေနၿပီး အဓိက အက်ဳိးခံစားခြင့္ရရွိမည့္ ေဒသမ်ား၊ လူတန္းစားမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ မူလကြာဟခ်က္ ႀကီးမားၿပီးျဖစ္ေသာ တန္းတူအခြင့္အေရး ျပႆနာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး လူမႈစီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားေစမည့္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ လုပ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ပမာဏႀကီးမားၿပီး ကုန္ၾကမ္းရင္းျမစ္အတြက္ ျပည္ပကုိ အဓိက အားကုိးရမည့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ား၊ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကုိ ဦးစားေပးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အမ်ားျပည္သူ စြမ္းအင္ရရွိေရးအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ ေကာင္းမြန္ေစမည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ျပန္ျပည့္ျမဲ စြမ္းအင္အလားအလာမ်ား၊ ေကာင္းမြန္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အစီအမံမ်ားအေပၚ စဥ္စားအေျဖရွာျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏ ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ရန္ ရည္ရြယ္စီမံထားေၾကာင္း သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားအရ ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ရွိရသည့္အတြက္ မ်ားစြာစုိးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ ႀကီးမားေစမည့္ ျမစ္ဆုံေရကာတာ၊ သံလြင္ေရကာတာ စသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းမ်ားကုိ လုံး၀ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္၊ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ဥပမာ ျမစ္ဆုံ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာ၊ သံလြင္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ ကရင္ေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ လုိအပ္ေသာ စြမ္းအင္မ်ား ျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာ လက္လွမ္းမီ ရရွိႏုိင္မည့္ ျပန္ျပည့္ျမဲ စြမ္းအင္ကုိ ဦးစားေပးေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး လက္ရွိ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ႀကီးမားၿပီး ထိေရာက္မႈ အားနည္းေသာ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒဥပေဒမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေနထုိင္ရာ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ အာဏာအပ္ႏွင္းၿပီး ေဒသအလုိက္ အားသာခ်က္ရွိေသာ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ရွိရင္းစြဲ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ အသုံးခ်ၿပီး လူတုိင္း လက္လွမ္းမီ တရားမွ်တေသာ စြမ္းအင္စနစ္သုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူရန္ လြယ္ကူေသာ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္၊ ဇီ၀ဓာတ္ေငြ႕စြမ္းအင္၊ စပါးခြံေလာင္ကြၽမ္းမႈမွ ထြက္ရွိေသာ ဓာတ္ေငြ႕သုံး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အေသးစား ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း အစရွိသျဖင့္ ပုဂၢလိက စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားကုိ စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ အားေပးေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား အျမန္ဆုံးေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါ၀င္မႈအား ေကာင္းက်ယ္ျပန္႔ေစမည့္ မူ၀ါဒ၊ ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

January 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.