<

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ Withholding Tax ကို ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန ျပန္လည္သံုးသပ္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုန္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက ေတြ႕ရစဥ္

လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ Withholding Tax ( ပင္ရင္းမွႏုတ္ယူေပး သြင္းရသည့္၀င္ေငြခြန္) ကို တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ျပန္လည္သံုးသပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတုန္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့တာ။ ဒီ Withholding Tax နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကန္႔ကြက္မႈေတြလည္း ရွိတယ္။ ဌာနအေနနဲ႔လည္း ကန္႔ကြက္တာေတြကို စုစည္းၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖို႔ရွိတယ္” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

Withholding Tax ဆိုသည္မွာ လစာေခါင္းစဥ္မွအပ သတ္မွတ္ထားေသာ ေပးေခ်ေငြအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူက ေငြထုတ္ေပးခ်ိန္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ားအတုိင္း က်သင့္ေသာ၀င္ ေငြခြန္ကုိႏုတ္ယူေပးသြင္းရန္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ေခ်းေငြ သုိ႔မဟုတ္ ေၾကြးၿမီတစ္ရပ္ရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းသေဘာ သဘာ၀ သက္ေရာက္သည့္ ကိစၥရပ္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြစုေဆာင္းျခင္းအတြက္ အတုိးေပးေငြအမ်ဳိးအစားတြင္ ျပည္ပေနႏုိင္ငံျခားသားအတြက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လုိင္စင္၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊ မူပုိင္အခြင့္အေရးစသည္ တုိ႔ကုိ အသံုးခ်ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္ ေပးေခ်ေငြမ်ားအမ်ဳိးအစားတြင္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္ပေနႏုိင္ငံျခားသားအတြက္ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံ ေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ သမ၀ါယမအသင္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားသားပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၊ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ ဖြဲ႕စည္းမွတ္ပံုတင္ထားေသာ အစုစပ္ လုပ္ငန္းမ်ားတုိ႔ကတင္ဒါစနစ္၊ ကန္ထ႐ုိက္စနစ္၊ ေစ်းႏႈန္းေခၚယူသည့္ စနစ္သုိ႔မဟုတ္ အျခားစနစ္တစ္ခုခုျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ပစၥည္း၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူျခင္း၊ ငွားယူျခင္းတုိ႔အတြက္ ေပးေငြမ်ားအမ်ဳိးအစားတြင္ ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံသားႏွင့္ ျပည္တြင္းေန ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္ပေန ႏုိင္ငံျခားသားအတြက္ ၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အဆုိပါေပးေခ်ေငြမွ အခြန္ႏုတ္ယူေပးသြင္းရာတြင္ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိသူသည္ အခြန္ထမ္း ကုိယ္တုိင္က်သင့္အခြန္ကုိ ကုိယ္တုိင္စည္းၾကပ္ေပးေဆာင္ေစျခင္း အခြန္စနစ္သစ္တြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား၊ အလယ္အလတ္ အခြန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက ေပးေခ်ေငြက်ပ္ ၁၅ သန္းအထိ အခြန္ႏုတ္ယူေပးသြင္းျခင္း မျပဳရဘဲေပး ေခ်ေငြသည္ က်ပ္ ၁၅ သိန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက သက္ဆုိင္ရာအခြန္ႏႈန္းျဖင့္ ႏုတ္ယူေပးသြင္းရမည္။ အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအပျဖစ္ပါက ေပးေခ်ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းအထိ အခြန္ႏုတ္ယူေပးသြင္းျခင္းမျပဳရဘဲ စုစုေပါင္း ေပးေခ်ေငြသည္ က်ပ္ငါးသိန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက သက္ဆုိင္ရာ အခြန္ႏႈန္းျဖင့္ ႏုတ္ယူေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

Withholding Tax ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားအျဖစ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကားတြင္ အၿပီးသတ္ စည္းၾကပ္မႈအရ ေပးသြင္းသည့္ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ အမွတ္မွားလ်က္အၿပီး သတ္စည္းၾကပ္မႈခံယူျခင္းမရိွျခင္း၊ အျမတ္အစြန္းရရွိမႈ ရွိ မရွိ ေသခ်ာမႈမရွိခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္အခြန္ေပးေဆာင္ထားရျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရာတြင္ ေငြသားစီးဆင္းမႈ အဆင္မေျပျဖစ္ျခင္းမ်ား ၾကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“တစ္လမွာ သံုးႀကိမ္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္မယ္ဆိုရင္ တစ္ႏွစ္ကို ၃၆ ႀကိမ္ ကုန္သြယ္မႈရွိမယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ တစ္ႀကိမ္ကုန္သြယ္မႈလုပ္တိုင္း အခြန္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႀကိဳတင္ၿပီး ေကာက္ထားတဲ့အတြက္ ၃၆ ႀကိမ္ကုန္သြယ္မႈ လုပ္မယ္ဆိုရင္ အရင္းထဲက  ၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပါသြားမယ္။ ႀကိဳတင္ခြန္ ေဆာင္ေနရတဲ့အတြက္ အရင္းထဲက ပဲ့ပဲ့ပါသြားတယ္။ အျမတ္မေသခ်ာဘဲ အရင္းထဲကပါေနေတာ့ လုပ္ငန္းေတြလည္ပတ္မႈပါ ထိခိုက္တယ္” ဟု လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။

January 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.