<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၇၇၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ခြင့္ျပဳထားၿပီး လက္ရွိအစုိးရသက္တမ္း ၂၉ လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၀၉၀ ၀န္းက်င္ရွိလာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားလမ္းရွိ ႏုိင္ငံသားရင္းႏွွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အေဆာက္အအံုတစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူေအာင္)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လကုန္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၁၇၇၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ခြင့္ျပဳထားၿပီး အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း က႑တုိ႔တြင္ အမ်ားဆံုး ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ လုပ္ငန္း ၁၄၃၅ ခုကုိ လုပ္ငန္းက႑ ၁၁ ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ပမာဏ က်ပ္ ၁၇၇၁၄၉၄၅ ဒသမ ၂၇၅ သန္း (က်ပ္ ၁၇၇၁၄ ဘီလ်ံေက်ာ္) ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

က႑အလုိက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳးေရး က႑တြင္  က်ပ္ ၄၁၆၄ ဒသမ ၈၁၈ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၇၆ ခု)၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ က်ပ္ ၃၀၇၆ ဒသမ ၄၀၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၈၁၇ ခု)၊  ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး က႑တြင္ က်ပ္ ၂၈၄၆ ဒသမ ၇၃၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၄၉ ခု)၊  ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၈၂၈ ဒသမ ၁၃၁ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၄၄ ခု)၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၀၇၅ ဒသမ ၁၈၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၆၈ ခု) တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ျပင္ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၈၆၂ ဒသမ ၉၀၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၁ ခု)၊ စြမ္း အင္က႑တြင္ က်ပ္ ၆၃၇ ဒသမ ၀၁၈ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၆ ခု)၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၁၇၃ ဒသမ ၂၇၅ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၆၆ ခု)၊ ေမြျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ က်ပ္ ၁၅၃ ဒသမ ၅၇၈ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၈၃ ခု)၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ က်ပ္ ၅၁ ဒသမ ၈၉၃ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၁၁ ခု) ႏွင့္ အျခားက႑တြင္ က်ပ္ ၂၈၄၅ ဒသမ ၀၀၇ ဘီလ်ံ (လုပ္ငန္း ၉၄ ခု) ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳထားသည္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ (၂၀၁၆ မတ္လကုန္) အထိ  ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္ ၁၁၆၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ရွိၿပီး လက္ရွိအစုိးရ တက္ေရာက္ၿပီး ၂၉ လတာ ကာလအတြင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၆၀၉၀ ၀န္းက်င္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ အိမ္ျခံေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ အဓိက မ်ားျပားလာခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစတင္၍ ယခင္ျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားဆံုး က႑ျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ထိပ္ဆံုးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိေရးအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဆုိျပဳလႊာပုံစံျဖည့္ျခင္း၊ ၎အဆုိျပဳလႊာကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သုိ႔ တင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည့္စုံေသာ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကုိ အဆိုျပဳလႊာစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ (Proposal Assessment Team) အစည္းအေ၀းသုိ႔ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ အဆုိျပဳလႊာ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀းမွ အတည္ျပဳပါက အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း၊ ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အဆုိျပဳလႊာ တင္သြင္းသူထံ အေၾကာင္းျပန္ၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

September 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.