<

အျမတ္ေ၀စု ခြဲေ၀ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ဇူလိုင္လ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚ

ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေန႔စဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳမႈ အႀကိမ္အေရအတြက္ တုိးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္

အျမတ္ေ၀စုမ်ား ခြဲေ၀ေပးမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ဇူလိုင္လ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ျပန္လည္ ျမင့္တက္လာၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုးအျဖစ္ က်ပ္ ၁ ဒသမ ၂၃ ဘီလ်ံေက်ာ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၏ လစဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈဆိုင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

FMI ၏ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အျမတ္ေ၀စုက်ပ္ ၁၀၀ ႏွင့္ အစုရွယ္ယာ ၂၀ လွ်င္ ရွယ္ယာတစ္စု Bonus Share ခြဲေ၀ေပးမႈ၊ MTSH ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၃၀၊ FPB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀၀၀၊ MCB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀ ႏွင့္ TMH ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၀၀ အျမတ္ခြဲေ၀ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ျပန္လည္ျမင့္တက္ လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ သံုးႏွစ္အတြင္း အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ စံခ်ိန္တင္ အနည္းဆံုးအျဖစ္ ယခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်ပ္သိန္း ၆၆၆၀ ေက်ာ္သာ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈႏွင့္ စံခ်ိန္တင္ထားၿပီး ဇူလိုင္လ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္မႈမွာ ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ထိုသို႔အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈမွာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ က်ဆင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ TMH တယ္လီကြန္း ပါ၀င္လာၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေန႔စဥ္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳမႈကို ေန႔စဥ္ႏွစ္ႀကိမ္မွ ေလးႀကိမ္အျဖစ္သို႔ မတ္လကုန္တြင္ တစ္ေန႔ေလးႀကိမ္သို႔ တုိးျမႇင့္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ တုိးျမႇင့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လအလိုက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ သိသာစြာ ျမင့္တက္မလာေသာ္လည္း ပ်မ္းမွ် အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ တစ္ရက္ က်ပ္ ၅၇ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ယခင္ထက္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ တိုးတက္လာေၾကာင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းသူက ေျပာၾကားထားသည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရွိ အစုရွယ္ယာမ်ားမွာ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚမႈ၌ FMI ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၂၀၀၀၊ MTSH ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၃၀၀၊ MCB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၇၉၀၀၊ FPB ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၂၄၀၀၀ ႏွင့္ TMH  ရွယ္ယာတစ္စု က်ပ္ ၃၀၀၀ ျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ေပၚထားသည္။

August 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.