<

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ေျပာင္းအပါအ၀င္ သီးႏွံမ်ားကို GAP စနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ပဲခင္းအခ်ဳိ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေမာင္ေအး)

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ စပါး၊ ပဲမ်ဳိးစံုႏွင့္ ေျပာင္း အပါအ၀င္ သီးႏွံမ်ားကို GAP (Good Agricultural Pratice) စိုက္နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးကာ ျပည္ပတင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း  စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျပည္တြင္း၌ GAP (Good Agricultural Pratice) စနစ္ျဖင့္ စုိက္ပ်ိဳးထားေသာ ေကာ္ဖီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ၿပီး အရည္ေသြးျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈစြမ္းအား (Productivity) ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္အတြင္း ေဘးအႏၲရယ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ ႏွမ္းမ်ားကို GAP နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ကာ ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ ပိုမိုတင္ပို႔ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားဆံုးစားသံုးသီးႏွံႏွင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ အမ်ားဆံုး သီးႏွံ ၁၅ မ်ဳိးအား စိုက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားက်င့္စဥ္ (GAP) ႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သြားရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

​စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ားျဖင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အရည္အေသြး ျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေသာ သီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ၿပီး ေစ်းကြက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ျမန္မာ GAP နည္းပညာလက္စြဲ (GAP Protocol) အား အစားအစာမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးက႑၊ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြး ျပည့္၀ေကာင္းမြန္ေရးက႑၊ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ေလ်ာ့နည္းေရးက႑ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဘ၀ သာယာ၀ေျပာေရးက႑ စသည့္ က႑ႀကီးေလးရပ္ေပၚ မူတည္၍ ျပဳစုေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ားဆုံး စားသုံးသီးႏွံႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္ အမ်ားဆုံးသီးႏွံမ်ား ျဖစ္သည့္ သရက္၊ ကြၽဲေကာ၊ သခြားေမႊး၊ ဖရဲ၊ ေထာပတ္သီး၊ င႐ုတ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္၊ ၾကက္သြန္နီ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ ပဲမ်ဳိးစုံ (ပဲတီစိမ္း၊ မတ္ပဲ၊ ပဲလြမ္း)၊ ႏွမ္း၊ ေျမပဲ၊ စပါးႏွင့္ ေကာ္ဖီစသည့္ သီးႏွံ ၁၅ မ်ဳိးတို႔၏ GAP က်င့္စဥ္မ်ားအား ထုတ္ျပန္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းၿပီး အာဟာရျပည့္၀ေသာ သီးႏွံမ်ား စားသုံးႏုိင္ရန္ႏွွင့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အပါအ၀င္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သြားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းလံုးရွိ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ဖူလံုစြာ ရရွိေရးအတြက္ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အသိပညာ၊ နည္းပညာမ်ား အေထာက္အပံ့ အကူအညီေပးၿပီး GAP (Good Agricultural Pratice) နည္းစနစ္ျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး အဆိုကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေမလအတြင္းက အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.