<

JMC အေနျဖင့္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ ညႇိႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ က႑တြင္ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ေျပာၾကား

မတ္ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NRPC ၌ JMC-U အစည္းအေ၀း က်င္းပေနသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) အေနျဖင့္ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ ညႇိႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈက႑တြင္ အားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

(၁၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-U) ၏ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ၌ မတ္ ၂၁ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါအစည္းအေ၀း အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ၎က ထိုသုိ႔ထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

“လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြမွာ NCA ရဲ႕အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ ညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္းဆိုတာထက္ နည္းပညာပိုင္းေတြမွာ ေရွ႕ေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွာ ညႇိႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္အပိုင္းေတြမွာ အားနည္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (JMC-U)၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ (JMC-S) ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ (JMC-L) ဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တိုရဲ႕ JMC အပစ္အခတ္တိုက္ခိုက္ရပ္စဲေရး လိုအပ္ခ်က္ထဲမွာ အဓိကက်တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးျခင္း စတဲ့လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔ ျပႆနာကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေျဖရွင္းေပးျခင္းဆိုတဲ့ဥစၥာေတြကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္းပဲ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းေတြမွာေတာ့ အားနည္းေနတာ၊ လိုအပ္ေနတာလို႔ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပလိုပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာဖြင့္ထားတဲ့ U ေရာ၊ S ေရာ၊ L ေရာဟာ ၿမိဳ႕ေတြေပၚမွာပါ။ တကယ့္ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ဥစၥာေတြက ေတာထဲ၊ ေက်းရြာေတြထဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေတာထဲေက်းရြာေတြမွာ ျဖစ္တဲ့အခါက်ေတာ့ Man of the Spot ဆို အဲဒီေနရာမွာရွိတဲ့လူက ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ LCM (ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား) ေတြ ဖြဲ႕ေပးဖို႔လိုပါမယ္။ ေစာေစာကလည္း ဥကၠ႒ႀကီးရဲ႕ ရွင္းလင္းေျပာသြားတဲ့ အမွာစကားထဲမွာ အဲဒါကိုၾကားလိုက္မိပါတယ္။ တကယ္လိုအပ္ေနတာကလည္းပဲ အဲဒီ Man of the Spot ေခၚတဲ့ေက်းရြာေတြမွာ ေက်းရြာကလည္း ေက်းရြာအားလံုးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔တပ္နဲ႔ EAOs အစရွိသျဖင့္ ဒီလိုေတြၾကားထဲမွာ အနီးစပ္ဆံုးေနရာေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ LCM ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕စည္းေပးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုုအပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ေအာက္က ေစာင့္ၾကည့္ေရးဆိုတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပီပီျပင္ျပင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႔ တင္ျပလိုပါတယ္” ဟု အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္ JMC-U ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဦးျပည့္စံုက ေျပာၾကားသည္။

JMC လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းျခင္း၊ စိစစ္အတည္ျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ JMC-L ႐ံုးမ်ားကိုဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ေဒသအလိုက္ ေစာင့္ၾကည့္သည့္ LCM (ေဒသခံအရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား) အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းသြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား ပီပီျပင္ျပင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ တူညီသည့္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊ တူညီသည့္နားလည္သေဘာေပါက္မႈမ်ား၊ တူညီသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မရွိေသးသည့္က႑တြင္လည္း ဘံုသေဘာတူညီမႈမ်ားရွိလာရန္ ဦးစြာညႇိႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔မွသာ မိမိတို႔သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းအေရွ႕တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းႏွင့္ ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ပင္ NCA စာခ်ဳပ္အရ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈက႑တြင္လည္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ေျပာၾကားသည္။

“NCA က ေပါက္ဖြားလာတဲ့ JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဟာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ေနဖို႔ လိုပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ Trust Building ဟာ JMC ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္နက္ကုိင္ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကားမွာပဲ တည္ေဆာက္တာမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာ သတိျပဳဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ားဟာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡရဲ႕ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးဆက္ေတြကို ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ခံစားလာၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕စိတ္ထဲမွာ ေၾကာက္စိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္ လႊမ္းမိုးေနဆဲ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လႈပ္ရွားမႈတိုင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ဆႏၵမပါ၀င္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ NCA နဲ႔ JMC အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ရွိၿပီးသားယံုၾကည္မႈေတြပါ ပ်က္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း ႏွစ္ဖက္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္” ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုင္းဇက္ဖိုးက ဆိုသည္။

JMC ကို ဖြဲ႕စည္းထားသည့္သက္တမ္းက ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားတြင္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနဆဲဆိုသည့္ စကားလံုးကို သံုးစြဲေျပာဆိုေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာငး္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေနသည္ဆိုေသာ စကားလံုးအား ျပန္ၾကည့္ရာတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ မီွခိုမႈရွိေနရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္မွီခိုႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္သည့္ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ လိုအပ္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္မီွခိုေနမည္ဆိုပါက ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း JMC-U ဥကၠ႒ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည့္က ေျပာၾကားသည္။

March 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.