<

ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ေျပာၾကား

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ (MPU) အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္)

ျမန္မာႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကုိင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္က က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ (MPU) အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀း၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းျခင္းမွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္ဥပေဒမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းသည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ညႇိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕၏ ညႇိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕သို႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခုိင္သန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီး၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား နည္းလမ္း မွန္ကန္ခိုင္မာၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ တိုးတက္ျမင့္မားေရးအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား ပါ၀င္ပါက အင္အားခိုင္မာ ေတာင့္တင္းလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ေလ့လာထားရန္လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရး ေကာ္မတီမွ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္ဟု လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာလည္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျပင္ဆင္စရာ မ်ားစြာရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆုိပါဥပေဒမွာ ရွိရင္းစြဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒထက္ ျပည္နယ္၊ တုိင္းလႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ပုိမုိ တင္းက်ပ္လုိက္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္း က ေျပာၾကားထားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ စိတ္မေကာင္းဘူး။ ဒီဥပေဒ ျပ႒ာန္းလုိ႔ကုိ NLD အစုိးရသိကၡာ ဘာမွတက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ပုိၿပီးေတာင္ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ သံသယစိတ္ေတြ ၀င္သြားတာပဲ ရွိတယ္။ တစ္ဖက္က ခ်င္းထည့္တာလား ဆုိတာေတာင္ သံသယ ျဖစ္လာတယ္” ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဖသန္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂) စုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က “ဒီဥပေဒက ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုိတဲ့ အစုိးရက ျပဒါးတစ္လမ္း သံတစ္လမ္း သြားေနတယ္ဆုိတာကုိ ျပသရာ ေရာက္တယ္။ ပါးစပ္ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ဆုိၿပီးေတာ့” ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ဥပေဒကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္က ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕ကုိ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက၊ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ သုိ႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယကျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရမည္ ျဖစ္သည္။

February 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.