<

၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိအျဖစ္ ေျဖဆုိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္မႈ မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္းမ်ား ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္း

၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိအျဖစ္ ေျဖဆုိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္မႈ မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနကုိယ္စား တက္ေရာက္ေျဖဆုိရသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္းမ်ား ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစုိးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကတိမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံခ်က္မ်ား စိစစ္ေရးေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သုိ႔ ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ေနာက္ဆုံး မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္ထားသည္ကုိ လစဥ္လဆန္းတစ္ရက္ေန႔တုိင္းတြင္ ေကာ္မတီသုိ႔ အစီရင္ခံစာ တင္ျပၾကရန္ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ၀န္ႀကီးဌာန အခ်ဳိ႕မွာ အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ အားနည္းလ်က္ ရွိသည္ကုိ သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကတိျပဳခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းအခ်ဳိ႕တြင္ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံ မျပည့္မီသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ မၿပီးစီးမီ အေျခအေနမ်ားကုိ ေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္ဆဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိေသာ္လည္း ကတိအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိ၊ မရွိကုိ စိစစ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ဳိ႕ အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိအျဖစ္ ေျဖဆုိထားၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တုိ႔ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္မႈမရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနကုိယ္စား တက္ေရာက္ေျဖဆုိရသည့္အတြက္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း ဌာနဆုိင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျငင္းဆုိျခင္းမ်ား ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ကတိႏွင့္ တုိက္႐ုိက္သက္ဆုိင္ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ ကတိအျဖစ္ ေျဖဆုိထားေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟု ေကာ္မတီက တင္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ေကာ္မတီက ပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနအလုိက္ ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း၊ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္း၊ အတည္ျပဳ အဆုိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကတိျဖစ္ခဲ့သည့္အတုိင္း သက္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကတိျဖစ္ခဲ့ေသာ ၾကယ္ပြင့္ျပ၊ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္းမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက စီမံကိန္းေရးဆြဲရာတြင္ ဦးစားေပးဘတ္ဂ်က္၌ ထည့္သြင္းေရးဆြဲေပးရန္ အၾကံျပဳထားသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ကန္ေတာ္ႀကီး ေရေ၀ေရလဲေဒသကုိ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ၎ဧရိယာအတြင္း ပုဂၢလိက လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားအား ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း၍ သဘာ၀ သစ္ေတာကန္႔သတ္နယ္ေျမအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစုိးရသုိ႔ တုိက္တြန္းသည့္ အဆုိကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားၿပီး အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ ကန္ေတာ္ႀကီးေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာအတြင္း စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းအရ သစ္သားအုတ္ညႇပ္ အေဆာက္အအုံသာ ေဆာက္လုပ္ရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အခုိင္အမာ တည္ေဆာက္ထားေသာ RC အေဆာက္အအုံမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိကုိ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ကန္ေတာ္ႀကီး ေရေ၀ေရလဲ ဧရိယာအတြင္းရွိ  မည္သည့္အေဆာက္အအုံကုိမွ် မရွိရန္ ၁၅- ၇-၂၀၁၇ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ဖ်က္သိမ္းသြားမည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ေကာ္မတီက စိစစ္ေနခ်ိန္ထိ မဖ်က္သိမ္းဘဲ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆုိပါ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္၊ ဒုတိယပုံမွန္၊ တတိယပုံမွန္၊ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ကတိျဖစ္ခဲ့သည့္ ၾကယ္ပြင့္ျပႏွင့္ ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္းမ်ား၊ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အဆုိမ်ားအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားသည္။

August 11, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.