<

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္  ကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ သ၀ဏ္လႊာေပးပို႔

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ဆက္လက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ က (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ရာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေရွးဦးစြာ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အခါသမယတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးအား ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အားလုံးသာတူညီမွ် စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ား ေပးပို႔အပ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးအား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ခင္မင္ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ဒီမိုကေရစီ အသိုက္အ၀န္း ေပၚေပါက္ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ႀကီးအေနျဖင့္  ထိုသုိ႔ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား အစဥ္အျမဲႏွလုံးသြင္း၍ ကမၻာေပၚရွိ ပဋိပကၡမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍  ယေန႔ေခတ္ ကမၻာ့ေရးရာမ်ားသည္ ကုလသမဂၢ စတင္တည္ေထာင္သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ခုနစ္စုေက်ာ္က အခ်ိန္ႏွင့္ မ်ားစြာကြာျခားလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ကုလသမဂၢ၏ ပဋိညာဥ္ပါ အေျခခံမူမ်ားမွာ ဆက္လက္ဆီေလ်ာ္ မွန္ကန္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ တိုးတက္ေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ေျပာင္းလဲလာေသာ အေျခအေနမ်ားအား ထင္ဟပ္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢႏွင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကို ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၏ အုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ကုလသမဂၢေန႔ အခါသမယမွာ ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈအား ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳလိုေၾကာင္း၊ (၇၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္သည့္ “ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ကမၻာေပၚရွိ လူသားမ်ား အားလုံးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူေနမႈဘ၀ ရရွိေရး ျပည္သူမ်ားကို အေလးေပး” ဟူသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ တြန္းအားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီး အေနျဖင့္ ယင္း၏အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို လက္ကိုင္ျပဳလ်က္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံ၏ ဦးစားေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ဆက္လက္ပံ့ပိုး ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရး ကတိက၀တ္အျဖစ္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳ ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ က်ဳိတိုေနာက္ဆက္တြဲ စာခ်ဳပ္၏ ဒိုဟာျပင္ဆင္ခ်က္ကို လက္ခံေၾကာင္း စာခြၽန္လႊာတို႔အား ယခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ ကာလတြင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ ေပးအပ္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားေၾကာင္း ျပသသည့္အေနျဖင့္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္တြင္ အတည္ျပဳ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အား ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ႏုနယ္ေသးသည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရလ်က္ ရွိေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ တက္ၾကြစြာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မိတ္ေဆြမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

October 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.