<

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ေငြေပးေနၾကသည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒအာဏာသက္ေရာက္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က M Gallery ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဖိုရမ္ကို ေတြ႕ရစဥ္

တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားတြင္ ေငြေပးေနၾကသည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္း အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က M Gallery ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဖိုရမ္တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အုပ္စုဖြဲ႕က်ဴးလြန္မႈမ်ားသည္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ ေငြေပးေနၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား တိုးျမင့္လာျခင္းအျပင္ တရားဥပေဒ အာဏာသက္ေရာက္မႈမ်ားကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈသည္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳမႈကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္နစ္နာေစၿပီး အေကာက္အခြန္ေရွာင္မႈမ်ား၊ လိမ္လည္မႈမ်ား၊ အျခားျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား ထိေရာက္မႈ မရွိျခင္း၊ အကန္႔အသတ္ရွိေနသည့္ ပူးေပါင္းမႈကို တရားမ၀င္ကုန္ကူးသူမ်ားက တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အျမတ္ထုတ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ကမၻာလံုးခ်ီ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေန ကိန္းညႊန္း၏ အၾကံျပဳမႈပံုစံတြင္ ပါရွိသည္။

ထို႔ျပင္ တရားမ၀င္ကုန္ကူးမႈကို အားေပးအားေျမႇာက္ျဖစ္ေစၿပီး အျမစ္တြယ္ေနသည့္ အေကာက္အခြန္၊ ဥပေဒစိုးမိုးမႈအာဏာပိုင္မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးနယ္ပယ္တို႔တြင္ အထူးသျဖင့္ ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပံုစံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းသို႔ရွိေနသည့္အတြက္ ဗဟိုအစိုးရအဆင့္တြင္ အဆင့္ျမင့္အာဏာရွိသည့္ တရားမ၀င္ ကုန္သြယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး ညႇိႏိႈင္းသူ တစ္ဦးအား ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ခန္႔အပ္သင့္ေၾကာင္း ကမၻာလံုးခ်ီ တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ အေျခအေန ကိန္းညႊန္း၏ အၾကံျပဳမႈပံုစံတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

September 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.