<

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က MEB Two Step Loan ျဖင့္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းကို ယခုလတြင္ စတင္မည္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြလိုအပ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က MEB Two Step Loan ျဖင့္ ႏွစ္တိုေခ်းေငြ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းျခင္းကို ယခုၾသဂုတ္လမွ စတင္ေခ်းေပးမည္ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သိရသည္။

အဆိုပါ ႏွစ္တိုႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ယမန္ႏွစ္က စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ယခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွ စတင္ေခ်းႏိုင္ၿပီး ေခ်းေငြေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ား အေနနဲ႔ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားမွ ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ားတြင္ စုုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ၿပီး ႏွစ္တိုေခ်းေငြအျဖစ္ ေခ်းေငြပမာဏ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာအတြက္ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္း၂၀၀ ထုတ္ေခ်းႏိုင္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြအျဖစ္ အမ်ားထုတ္ေခ်းမည္ ပမာဏမွာ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာဦးစုက ေျပာၾကားသည္။

“ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွစ္စဥ္ရာသီစိုက္ပ်ဳိးေရး ေခ်းေငြမ်ားအျပင္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြျဖစ္တဲ့ သုံးႏွစ္ သုံးရစ္၊ ငါးႏွစ္ ငါးရစ္ စသျဖင့္ ေခ်းေငြေတြကိုလည္း ထုတ္ေခ်းေနပါတယ္။ JICA ေခ်းေငြတို႔ ျမန္မာစီးပြားေရးဘဏ္ကေန ယူေပးတဲ့ MEB Two Step Loan တို႔ ေခ်းေပးေနပါတယ္။  JICA ေခ်းေငြက ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ခုႏွစ္က စတင္ေခ်းေပးေန ၿပီး ျမန္မာစီးပြားေရး ဘဏ္ကေနတစ္ဆင့္ ေခ်းေပးတဲ့ MEB Two Step Loan ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အေနနဲ႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကစတာ ျဖစ္ေပမယ့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အေနနဲ႔ကေတာ့ အခု ၾသဂုတ္လကစၿပီးေတာ့ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေတာင္သူလယ္သမား လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို စတင္ေခ်းေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ မူ၀ါဒျဖစ္တဲ့ SME  လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဒီေခ်းေငြကို ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေခ်းေငြေပးတာက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကေန ေပးတာပါ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ေငြေၾကးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံသြားမွာပါ” ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြႏွင့္ ပတ္သက္အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ထားရာတြင္ လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာေခ်းေငြ အမ်ဳိးအစားႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ေမြးျမဴေရး အေျခခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြအမ်ဳိးအစားတို႔ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား လုပ္ငန္းပမာဏႏွင့္ အာမခံေပးႏိုင္မႈ အေျခအေနအေပၚ မူတည္၍ ေခ်းေငြပမာဏ သတ္မွတ္ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္ရာတြင္ ႏွစ္တိုေခ်းေငြ အျဖစ္အမ်ားဆံုး ထုတ္ေခ်းေငြ ပမာဏမွာ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာအတြက္ အမ်ားဆုံး သိန္း၂၀၀ သတ္မွတ္ထားသည္။ ႏွစ္တိုေခ်းေငြ၏ သက္တမ္းမွာ သံုးႏွစ္ျဖစ္ကာ က်သင့္အတိုးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ ေကာက္ခံမည္။ အရင္းေပးဆပ္မႈကို တစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ေလးရစ္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမွာ အမ်ားဆုံး ထုတ္ေခ်းမည့္ ေငြပမာဏမွာ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ၏ သက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ျဖစ္ၿပီး က်သင့္အတိုးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး အရင္းေပးဆပ္မႈကို ႏွစ္ႏွစ္ဆိုင္းငံ့ၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္း ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေျခာက္ရစ္ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထုတ္ေခ်းႏိုင္တဲ့သူေတြက ေတာင္သူလယ္သမား လုပ္ငန္းရွင္၊ လုပ္ငန္းရွင္ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ထုတ္ေခ်းေပးသြားမယ္။ ထုတ္ေခ်းတဲ့ အမ်ဳိးအစားက လုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာအတြက္ေခ်းေငြ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးကို အေျခခံတဲ့ အသုံးျပဳမည့္ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား တည္ေဆာက္ ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးသြားမယ္။ ေခ်းေငြကာလ စက္ကိရိယာဆို သုံးႏွစ္ သုံးရစ္နဲ႔ ေခ်းမယ္။ အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာအထိ ေခ်းပါမယ္။ ႏွစ္တိုထဲမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရး အတြက္ က်ပ္သိန္းငါးရာေခ်းလို႔ ရတယ္။ ႏွစ္တိုထဲမွာပါတယ္ သုံးႏွစ္ သုံးရစ္ဆပ္ေပါ့။ ႏွစ္ရွည္အေနနဲ႔ က်ပ္ငါးႏွစ္ ငါးရစ္ဆို က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ ၿမိဳ႕နယ္မွာဆို Limit ထားပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး ဘဏ္ခဲြမန္ေနဂ်ာကေတာ့ က်ပ္သိန္းငါးရာအထိ ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ၿပီး အဲဒီအထက္ ပိုသြားခဲ့ရင္ က်ပ္သိန္းသုံးေထာင္ အထိဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႐ုံးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေခ်းေငြဌာနက စိစစ္ေဆာင္ရြက္မယ္။ အဲဒီထက္ ေက်ာ္လြန္သြားရင္ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္အထိဆို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာရွိတဲ့ ေခ်းေငြဌာနကေန စိစစ္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာကေန အမ်ားဆုံး က်ပ္သိန္းေထာင္အထိ ထုတ္ေခ်းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက တကယ္လည္း လုပ္ရမယ္။ ျပည္ပပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး သြင္းကုန္အစားထိုး ဆုိသည့္ အဓိက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တယ္” ဟု ျမန္မာ လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (မႏၲေလးဘဏ္ခြဲ) တိုင္းမန္ေနဂ်ာဦးစုက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က  MEP Two Step Loan ျဖင့္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းျခင္းေပးရာ၌ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ျမန္မာလယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သို႔ သတ္မွတ္သည့္ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေငြေခ်းယူသူအေပၚ သတ္မွတ္သည့္ အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

August 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.