<

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေရေလွာင္တမံမ်ားမွ ေရျပည့္အမွတ္ေက်ာ္လာသျဖင့္ ေရပိုလႊဲမ်ားမွ ေရေက်ာ္ထြက္ရွိမႈမ်ားသည္ ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္ အတုိင္းသာျဖစ္ၿပီး ဆည္တမံမ်ား၏ ၾကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ ေရထြက္စီးဆင္းမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ မရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေရ ေလွာင္တမံ ၁၈ ခုမွ ေရျပည့္အမွတ္ ေက်ာ္လာသျဖင့္ ေရပိုလႊဲမ်ားမွ ေရေက်ာ္ထြက္ရွိေနမႈမ်ားသည္ ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္အတုိင္းသာျဖစ္ၿပီး ဆည္တမံမ်ား၏ ၾကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ ေရထြက္စီးဆင္း ေနမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန မရွိေၾကာင္း ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဦးစီးဌာန၏ ဇြန္ ၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ ဆည္တ မံမ်ား၏ ေရ၀င္ေရေက်ာ္မႈ အေျခအေန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဆည္တမံမ်ား၏ ေရ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ေရပိုလႊဲမ်ားမွ ေရေက်ာ္ထြက္ရွိေနမႈ မ်ားသည္ ပံုမွန္ျဖစ္စဥ္မ်ား အတိုင္းသာ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဆည္တမံမ်ား၏ ၾကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ ေရပိုလႊဲမ်ားမွ မူလေခ်ာင္းမ်ားေပၚသို႔ ေရထြက္စီးဆင္းေနမႈမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ဖြယ္ အေျခအေနမရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇြန္၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ လုိင္ဗားေရေလွာင္တမံတြင္ ေရ ၁ ဒသမ ၁၀ ေပအထိ ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပုလဲၿမိဳ႕ ေျမာက္ယမား ေရေလွာင္တမံတြင္မူ ေရ ၁ ဒသမ ၇၀ ေပအထိ ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးခ႐ိုင္ရွိ ရာဇၿဂိဳလ္ေရေလွာင္တမံတြင္  ေရ ၃ ဒသမ ၅၀ ေပအထိ ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္ခ႐ိုင္ရွိ ေတာင္န၀င္းေရထိန္း တမံတြင္ ေရ ၂ ဒသမ ၄၆ ေပအထိ ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျပည္ခ႐ိုင္ ခ၀ါေရေလွာင္တမံတြင္ ေရ ၃ ဒသမ ၇၀ ေပအထိ ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း၊ သာယာ၀တီခ႐ိုင္ မုကၡာေရေလွာင္တမံတြင္ ၂ ဒသမ ၄၀ ေပအထိလည္းေကာင္း၊ မင္းဘူးခ႐ိုင္ ရင္းရွည္ေရေလွာင္တမံတြင္ ၁ ဒ သမ ၂၀ ေပအထိ လည္းေကာင္း၊ ႀကီးအံုႀကီး၀ေရ ေလွာင္တမံတြင္ ေရ ၇ ဒသမ ၃၀ ေပအထိ လည္းေကာင္း၊ သရက္ခ႐ိုင္ မေဒးေရေလွာင္တမံတြင္ ၄ ဒသမ ၈၀ ေပအထိလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္ ၾကက္တက္ ေရေလွာင္တမံတြင္ ၃ ဒသမ ၇၀ ေပ၊ တမန္းဒူး ေရေလွာင္တမံတြင္ ၄ ဒသမ ၇၅ ေပအထိလည္းေကာင္း၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ကြန္ေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံတြင္  ၃ ဒသမ ၆၀ ေပ၊ နန္ကလူ ေရေလွာင္တမံတြင္  ၄ ဒသမ ၃၀ ေပ၊ ကညင္ေရေလွာင္တမံတြင္  ၉ ဒသမ ၈၀ ေပအထိ လည္းေကာင္း ေရေက်ာ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ဇြန္ ၁၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေရေလွာင္တမံ ၁၈ ခုမွ ေရျပည့္အမွတ္ ေက်ာ္လြန္လာသျဖင့္ ေရပိုလႊဲမွ ေရေက်ာ္စီးထြက္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ထူးျခားအဆင့္အထိ ေရအမ်ားအျပား ထြက္ေနသည့္ အေျခအေန လံုး၀မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆည္တမံမ်ား အားလံုးကိုလည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အခ်ိန္ျပည့္ ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္လ်က္ ရွိသကဲ့သို႔ ဆည္တမံမ်ား၏ ၾကံ့ခိုင္လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေရပိုလႊဲ ေရဆင္းဧရိယာ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ထိခိုက္မႈမရွိေစေရးကိုလည္း ေဒသတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္စီမံ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.