<

ဧၿပီႏွင့္ ေမ ႏွစ္လအတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၉၃ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထား

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလအထိ ၾကားကာလေျခာက္လအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမမ်ား ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ဧၿပီႏွင့္ ေမႏွစ္လအတြင္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၉၃ ဒသမ ၃၅၆ သန္း အထိ ၀င္ေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၇/ ၂၀၁၈) အရ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၇/၂၀၁၈)  တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုႏွင့္ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းေျခာက္ခု စုစုေပါင္း လုပ္ငန္းရွစ္ခု ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အတည္ျပဳလုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းငါးခု၊ ကရင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသျဖင့္ အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္းရွစ္ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၃၃ ဒသမ ၂၉၉ သန္းကို ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၄၆၃၀ ခုကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳလုပ္ငန္းရွစ္ခုမွာ စက္မႈက႑မွျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလ ေျခာက္လအတြင္း ေမလအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅ ခု၊ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၉၇ ဒသမ ၁၃၆ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၄၈ ဒသမ ၀၅၆ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၄၅ ဒသမ ၃၀၀ သန္း ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ၏ (၇/၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဆုိင္ကယ္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္တြင္ Shwe Daehan Motors Company Limited မွ ရာႏႈန္းျပည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ Myanmar Conch (Mandalay) Green Building Materials Company Limited က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖက္စပ္ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင့္အညီ တင္ျပလာသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ  ေဆြးေႏြးစိစစ္မႈျပဳရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ (၇/၂၀၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေ၀းကို ေမ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူက တင္ျပလာေသာ ခြင့္ျပဳမိန္႔ႏွင့္ အတည္ျပဳမိန္႔ ေလွ်ာက္ထားလႊာမ်ားအားစိစစ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ခြင့္ျပဳ မိန္႔ရရွိၿပီးေသာကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ျပလာသည့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

June 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.