<

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဘက္စံုကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေန

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဘက္စံုကုသေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာမည့္ ကေလးႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မ်ားအတြက္လည္း က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဘက္စံုကုသေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို အထူးဦးစားေပး လုပ္ငန္းတစ္ခုအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လိုအပ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ World Food Program (WFP) ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ ဗီတာမင္မ်ား စသည္တို႔ကိုလည္း WFP က ေထာက္ပံ့ကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈကိုျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုက သန္ေကာင္၊ တုတ္ေကာင္၊ Infestation & JUInfection ေတြပါ။ ဒါေတြအတြက္ ပံုမွန္သန္ခ်တဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတာေတြလည္းရွိတယ္။ အခုျပန္၀င္လာမယ့္သူေတြမွာ ပါ၀င္လာမယ့္ ကေလးေတြနဲ႔ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္ေတြအတြက္လည္း အာဟာရနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ျပည္နယ္အတြင္း အာဟာရရရွိမႈအပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စစ္တမ္းေတြ၊ လိုအပ္တဲ့ ကိုယ္အရပ္တိုင္းတာ၊ အေလးခ်ိန္တိုင္းတာေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသြားမွာပါ” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အာဟာရျပည့္၀မႈႏႈန္းသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ အနိမ့္ဆံုးအေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး ကေလးသူငယ္မ်ား၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ကာ ၃၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ရွိသင့္သေလာက္ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ အာဟာရဌာနခြဲမွ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ‘လတ္တေလာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ ဘက္စံုကုသေစာင့္ေရွာက္ျခင္း’ စီမံခ်က္အား အျခားတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရရွိေနသည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဆင့္သည္ နိမ့္က်ေနၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႀကီးက ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ ထိေရာက္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္တစ္ခုရွိရန္အတြက္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား အနည္းဆံုး ၂၂ ဦးရွိရန္ လိုအပ္သည္ဟု အၾကံျပဳထားေၾကာင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းအရ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ က်န္းမာေရးလုပ္သားအင္အားသည္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ ၁၆ ဦးခန္႔ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူတစ္ေသာင္းလွ်င္ က်န္းမာေရးလုပ္သား ငါးဦးသာရွိေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးေသႏႈန္းသည္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းထက္ ျမင့္ေနေၾကာင္း၊ ကေလးေမြးဖြားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာလွ်င္ ကြၽမ္းက်င္သည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားရွိသည့္ ေဆး႐ုံေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ေမြးဖြားၾကေၾကာင္းႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုး႐ံုျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ေ ရာဂါအမ်ားအျပား မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရခိုင္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ား၏ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို လံုေလာက္စြာရရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္။

May 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.