<

ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္း RCSS/SSA ထုတ္ျပန္

ရွမ္းျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီက ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) အၾကား လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (ရွမ္း) က်င္းပမည့္ေနရာ အျငင္းပြားေနမႈအေပၚ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ (၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း (JICM) တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေပးမႈအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ရွမ္း ျပည္နယ္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“(ျပန္လုပ္မယ့္အခ်ိန္) ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညႇိႏႈိင္းလုိ႔ အဆင္ေျပတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ အခ်ိန္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ အေျခအေနေတြေၾကာင့္ပါ” ဟု (RCSS/SSA) ေတာင္ႀကီးဆက္ဆံေရး႐ုံး တာ၀န္ခံ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းဦးက ေျပာၾကားသည္။

(RCSS/SSA) ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ NCA စာခ်ဳပ္ပါ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံအဆင့္ (၃) အရျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္အရျဖစ္ေစ၊ JICM အစည္းအေ၀း ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ လင္းေခးခ႐ုိင္၊ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ RCSS/SSA က ဦးေဆာင္ကမကထျပဳ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ငန္းစဥ္အရ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) သုိ႔မဟုတ္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္၀န္းရွိ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ား ေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ က်င္းပရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူထုaတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ရွမ္းျပည္အတြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားရွိရာ ရွမ္းျပည္ ျပင္ပၿမိဳ႕မ်ားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း အစုိးရ၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္တုိ႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည့္ေနရာကုိ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ႏွင့္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ညိႇႏႈိင္းရာ၌ ေတာင္ႀကီး၊ က်ဳိင္းတုံ၊ လား႐ႈိး ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) ႏွင့္ လူထုေတြ႕ ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္သည္ဟု အစုိးရမွ သေဘာတူခဲ့၍သာ RCSS/SSA အေနျဖင့္ လင္းေခးၿမိဳ႕၌က်င္းပရန္ လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) က်င္းပျခင္းသည္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားတစ္ရပ္လုံး၏ သမုိင္းအစဥ္ အလာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရး ဂုဏ္သိကၡာအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ တရား၀င္မႈအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအရေသာ္လည္း အလြန္အေရးႀကီးလွေၾကာင္း RCSS/SSA ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ယင္းအျပင္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည့္ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ဟန္႔တားခဲ့သည့္အတြက္ ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္ေသာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကုိ ဒီမုိကေရစီ နည္းက် အျပည့္အ၀ ထုတ္ေဖာ္တင္ျပေဆြးေႏြးရန္ မည္သုိ႔မွ် မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

“ဒါဟာ ယုံၾကည္မႈပ်က္ျပားသြားတဲ့ သေဘာကုိ ျပတာလုိ႔ပဲေျပာရပါမယ္။ အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳမႈရွိဖုိ႔ဆုိရင္ ႐ုိးသားမႈရွိရမယ္။ အေျပာနဲ႔အလုပ္ ကိုက္ညီဖုိ႔လုိတယ္။ လင္းေခးက စလုိက္တဲ့ျပႆနာေၾကာင့္ ၂၁ ပင္လုံ ပ်က္ရတယ္ဆုိတာမ်ဳိး ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္လာဦးမွာ။ တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ မူေဘာင္ေတြ မရွိလုိ႔၊ တိက်ျပတ္သားတဲ့ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္ေတြမရွိလုိ႔၊ ရဲရင့္ျပတ္သားတဲ့ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေတြမရွိလုိ႔ အျမန္ျပဳျပင္ သုံးသပ္ရပါမယ္။ အစုိးရကုိယ္တုိင္ အမွားကုိ ၀န္မခံဘူး။ ထမင္းရည္ပူလွ်ာလႊဲ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ရပ္တန္႔သြားပါလိမ့္မယ္” ဟု ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴ (၁) ဦးစုိင္းလိတ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၅၅ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၁၄ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွ ၂၅ ရက္အတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ားစုတြင္ တပ္မေတာ္၏ နည္းမ်ဳိးစုံ ျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္းကုိ ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပင္လုံ၊ တာခ်ီလိတ္၊ ကာလိ၊ ေက်ာက္မဲစသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အဆုိးရြားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္က ပင္လုံၿမိဳ႕တြင္ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ တပ္မေတာ္မွ တုိက္ပြဲ၀င္လက္နက္အျပည့္အစုံျဖင့္ ၀င္ေရာက္တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းတြင္ အမည္းစက္ႀကီးအျဖစ္ ထာ၀ရ စြန္းထင္းေစခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း RCSS/SSA ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၉ ရက္ တြင္ တပ္မေတာ္က လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ား လုံး၀ မျပဳလုပ္ရန္ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားပိတ္ပင္ တားဆီးခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္၌ ရွမ္းျပည္တြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) လူထုေတြ႕ ဆုံပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ျပဳသည့္ သက္ဆုိင္ရာခ႐ုိင္မ်ားအား ညႊန္ၾကားခဲ့ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခဲ့သျဖင့္ က်န္ရွိသည့္ ေတာင္ႀကီး၊ ကာလိ၊ ေက်ာက္မဲ၊ မႏၲေလး စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပမည့္ လူထုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေရးသားထားသည္။

လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမွ ရရွိလာေသာ ရွမ္းလူထု သေဘာထားအျမင္မ်ားကုိစုစည္း၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၇၊ ၈၊ ၉ ရက္မ်ားတြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) ေနာက္ဆုံးပဲြ က်င္းပကာ ရရွိလာေသာ ရွမ္းလူထုသေဘာ ထားစာတမ္း မူၾကမ္းမ်ားအား အတည္ျပဳစာတမ္းမူၾကမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ႏွင့္ ထုိမွတစ္ဆင့္ တရား၀င္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေန႔ရက္အတုိင္း ဆက္လက္ က်င္းပသြားရန္ စီစဥ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ RCSS/SSA ဥကၠ႒က ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံသုိ႔ စာေရးသားေပးပုိ႔၍ ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည့္အျပင္ RCSS/SSA အတြင္းေရးမွဴး (၃) ဗုိလ္မွဴးႀကီးစုိင္းငင္းကုိလည္း ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္၊ တပ္မေတာ္၏ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ရက္မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းေစခဲ့ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံမွ မည္သည့္ တရား၀င္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ကုိမွ် လက္ခံရရွိျခင္း မရွိေၾကာင္း RCSS/SSA ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (အႀကိဳ) က်င္းပျခင္းကုိ တပ္မေတာ္မွ တားျမစ္ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ RCSS/SSA သည္ လင္းေခးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ရွမ္းလူမ်ဳိး အလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ ရက္မွ ၁၄ ရက္မ်ား၌ က်င္းပျခင္းအား ယာယီေရႊ႕ဆုိင္းထားေၾကာင္း RCSS/SSA က ထုတ္ျပန္သည္။

January 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.