<

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေခ်းေငြသက္တမ္း သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိရွိေသာ ႏွစ္လတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုးေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ၅၀ မွ သန္း ၁၀၀၀ အထိခြင့္ျပဳမည္

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္႐ံုးခ်ဳပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္)

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေခ်းေငြသက္တမ္း သံုးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိရွိေသာ ႏွစ္လတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုးေခ်းေငြ က်ပ္သန္း ၅၀ မွ သန္း ၁၀၀၀ အထိ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ေငြစုဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္ အမွတ္ (၁၆၁/ ၂၀၁၇) ျဖင့္ ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္အေနျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑သုိ႔  ထုတ္ေခ်းေသာ ေခ်းေငြအမ်ားစုသည္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင့္ေတြ႕ရွိရရာ ယင္းဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထုိးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ႏွစ္လတ္ (သံုးႏွစ္ မွငါးႏွစ္အထိ) ေခ်းေငြမ်ားကုိ ထုတ္ေခ်းမည္ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါဥပေဒ အပုိဒ္ ၂ (က) ႏွင့္ အပုိဒ္ ၂ (ခ) ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး SME လုိင္စင္ရရွိထားသည္ မည္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမဆုိ ေခ်းေငြရယူႏုိင္ေသာ္လည္း တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္/ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စိစစ္ေထာက္ခံခ်က္ရရွိထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ဦးစားေပး ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ေၾကညာထားသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က ေခ်းေငြထုတ္ေပးရန္အတြက္ ဦးစားက႑မ်ားအျဖစ္  သတ္မွတ္ထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္မႈက႑၊ တည္ေဆာက္မႈက႑၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈက႑၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑၊ နည္းပညာ အေျခခံထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑၊ Recycling ႏွင့္ Energy Saving က႑တုိ႔ ျဖစ္သည္။

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားပါက ေခ်းေငြအဆုိ ျပဳလႊာတင္ျပျခင္းကုိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္႐ုံးမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ (႐ုံးခ်ဳပ္) ေငြစုဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေခ်းေငြဌာနသုိ႔ တင္ျပေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအဆုိလႊာတြင္ လုပ္ငန္းႏွင့္ အာမခံပစၥည္းတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပရန္သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုတ္ေခ်းေငြမ်ားအနက္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ အား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လွည့္လည္ရင္းႏွီးေငြအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ က်န္ရာခုိင္ႏႈန္း ၅၀ ကုိ ပံုေသရင္းႏွီးေငြအျဖစ္လည္းေကာင္း ထုတ္ေခ်းမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါသတ္မွတ္ခ်က္အား လုပ္ငန္းအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္မည္ ျဖစ္သည္။

ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က စစ္ေဆးမည့္ အဓိကအခ်က္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္း၏ အရည္အေသြးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ လုပ္ငန္း၏ ဘ႑ာေရးပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ ေခ်းေငြအသံုးျပဳမည့္နည္းလမ္းမ်ား စိစစ္ျခင္းမ်ား စသည္တုိ႔ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

December 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.