<

ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အပါအ၀င္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေရးမွာ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေနသည္။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရး တုိးတက္ျခင္းႏွင့္အတူ အျခားေသာ က႑မ်ား၏ အလားအလာေကာင္းမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သလုိ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပႆနာမ်ားအတြက္ပါ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ အေျခခံထားေသာ ႏိုင္ငံတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား အပါအ၀င္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား၏ ေစ်းကြက္ေ၀စုခုိင္မာေရး၊ ပုိ႔ကုန္က႑ တုိးျမႇင့္ေရးမ်ားမွာ က႑အသီးသီးအလုိက္ အေရးပါလ်က္ ရွိေနသည္။

လက္ရွိတြင္ တရား၀င္ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပသို႔တင္ပုိ႔သည့္ ပုိ႔ကုန္မ်ားအနက္ ဆန္တင္ပုိ႔မႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံးတင္ပုိ႔သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္စပါး တင္ပုိ႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဘ႑ာႏွစ္က ဆန္တင္ပို႔မႈတန္ခ်ိန္ ၇၀၉၂၅၁ ဒသမ ၄၃၇ ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္လဆန္းအထိ ဆန္တင္ပုိ႔မႈတန္ခ်ိန္ ၁၀၂၄၄၅၉ ရွိထားရာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း အမ်ားဆုံး တင္ပို႔ခဲ့သည့္ အေနအထားအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းအထိ တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္လည္း ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္ကို ျပည္ပႏုိင္ငံေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သို႔ တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္ပသို႔ဆန္တင္ပို႔မႈ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္ကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ အဓိက တင္ပို႔ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ တရား၀င္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားတြင္ ျပည္ပေစ်းကြက္ တိုးခ်ဲ႕ရရွိမႈေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ၾသဂုတ္ပထမပတ္အထိ ေလးလေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္ တင္ပို႔ထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ တန္ခ်ိန္ေျခာက္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ပိုမိုတင္ပို႔ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ငါးသိန္း ၀ယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ (MoU) ေရးထိုးၿပီး ဆန္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ငါးသိန္း၀ယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းမႈတြင္ ေပါင္းဆန္တန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ဆန္ျဖဴသံုးသိန္း ၀ယ္ယူရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္သလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆန္အား ဖိလစ္ပိုင္ အမ်ဳိးသား စားနပ္ရိကၡာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (NFA) က ၀ယ္ယူ တင္သြင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တင္ဒါဖိတ္ေခၚထားသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဆန္တန္ခ်ိန္သံုးသိန္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ G to G လက္မွတ္ ေရးထုိးထားသည္။

ယင္းအျပင္ အဓိကျပည္ပပို႔ကုန္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပဲတင္ပုိ႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တင္ပုိ႔မႈအေပၚ အိႏၵိယႏိုင္ငံဘက္မွ ကန္႔သတ္မႈမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏိုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေတာင္းဆုိခဲ့ေၾကာင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္သည္။ သို႔ပါ၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္ရန္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါသလုိ အျခားေသာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒႏွင့္ အစီအမံမ်ားမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အလားအလာေကာင္းမ်ားအတြက္ အဓိကက်လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

September 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.