<

အေျခခံလူထုကို အထိနာေစေသာ ေငြေၾကးဂယက္

ေဒၚလာေစ်း အတက္အက်ႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး စံခ်ိန္တင္က်ဆင္းမႈ၏ ဂယက္သည္ အေျခခံျ ပည္သူလူထုထံ ျပင္းထန္စြာ ႐ုိက္ခတ္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း ျမင့္တက္မႈကုိ ဗဟုိဘဏ္ႏွင့္ အစုိးရက ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ဘဏ္မ်ားသုိ႔ ေဒၚလာေခ်းျခင္း၊ ထုတ္ေရာင္းျခင္း ေျခာက္ႏွစ္တာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေငြလဲေစ်းကြက္ Manage Float တြင္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းအေပၚ အတုိးအေလွ်ာ့ ရွစ္က်ပ္သတ္မွတ္ထားမႈကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ကုစားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ေဒၚလာေစ်း အတက္အက် ျမန္ဆန္မႈႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈအေပၚ ထိေရာက္သည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မလုပ္ႏုိင္ဘဲ ယမန္ေန႔က ေငြလဲေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းသည္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ၀န္းက်င္တြင္ ရွိေနေသာ္လည္း ဇြန္လမွစ၍ တရိပ္ရိပ္ ျမင့္တက္လာကာ က်ပ္ ၁၅၆၀ ေက်ာ္အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လအနည္းငယ္အတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး နယ္ပယ္အတြင္း ႀကီးစြာလႈပ္ခတ္ သြားခဲ့ရသည္။ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ လူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္လာၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား အေနျဖင့္ လူထုစိတ္သက္သာရာ ရေစရန္ တာ၀န္ယူမႈႏွင့္ ယင္းသုိ႔ေငြေၾကး ကေမာက္ကမ ျဖစ္မႈအေပၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ အေနျဖင့္ ေငြေၾကးမတည္ၿငိမ္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ဟု အတည္ျပဳထားသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္ၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၏ ႐ိုက္ခတ္မႈဂယက္ေၾကာင့္ ေဒၚလာေစ်း အတက္အက် ျမန္ဆန္မႈသည္ အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကုိလည္း သက္ေရာက္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဘတ္ဂ်က္လုိေငြ ျမင့္မားေနျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား တုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေမွ်ာ္မွန္းထားသကဲ့သုိ႔ မျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ တုိးတက္မႈ မရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ သက္ေရာက္ျခင္းထက္ အေျခခံလူထုအေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္ေျခကုိ အစိုးရအေနျဖင့္ ပုိ၍ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္သင့္သည္။ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား၌ အေျခခံလုပ္ခလစာ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈႀကီးသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ထည့္တြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔လုပ္ခလစာ သတ္မွတ္ခ်က္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ လပုိင္းအတြင္းကသာ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေျခခံ လူထုၾကားတြင္ ၀င္ေငြႏွင့္ ထြက္ေငြ မမွ်သည့္ ျပႆနာသည္ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈ ျဖစ္ေနသည္။ လတ္တေလာတြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းမႈႏွင့္အတူ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားလည္း ေစ်းကြက္တြင္ လုိက္ပါျမင့္တက္ေနျပန္သည္။ ျပည္တြင္းစားသုံးသည့္ ဆန္ေခ်ာေစ်း တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ေစ်းသုိ႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ၾသဂုတ္လအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဆန္ေစ်းႏႈန္းကုိ ၾကည့္ပါက ၃ ရက္မွ ၂၀ ရက္အတြင္း ဆန္ေခ်ာမ်ဳိးစုံ ေစ်းတက္ခဲ့သည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕မွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀၊ အခ်ဳိ႕မွာ တစ္အိတ္လွ်င္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ၆၀၀၀ အထိ ေစ်းတက္ခဲ့သည္။ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္လည္း တစ္လအတြင္း တစ္လီတာ က်ပ္ ၁၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး သုံးလအတြင္း ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ အတြင္းရွိ စက္သုံးဆီမ်ားသည္ ကမၻာ့စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း၊ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စရိတ္အေပၚ အေျခခံၿပီး အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း က်ဆင္းသည့္ အခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း လုိက္ပါေျပာင္းလဲျခင္း မရွိသည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ မတည္ၿငိမ္မႈ၏ ဂယက္သည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈအရ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားကုိ ႀကီးစြာသက္ေရာက္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ မျငင္းသာေပ။ အေျခခံလူထုအတြက္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားသည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္  အလ်င္အျမန္ ကုစားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပ၍ တာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းေပးသင့္ေပသည္။ သုိ႔မွသာ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈရွိေသာ အစုိးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.