<

ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳကြဲမႈ

ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲမႈဟူသည့္ စကားရပ္ကို အနည္းဆုံး စုစည္းညီညြတ္သည္ဟု ဆိုႏုိင္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံတစ္ရပ္က ပို၍ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားအျဖစ္ ၿပိဳကြဲသြားသည့္ အေနအထားကို ေဖာ္ျပရာ၌ အသုံးမ်ားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ ၀ါဒၿပိဳလဲသြားၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္စုံတစ္ရာ ေသာအေနအထားကို ရည္ညႊန္းသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားသည္ ဥေရာပ သမဂၢအတြင္း၌ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္မႈႏွင့္အတူ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေျခလည္း ရွိေနသည္။

ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲမႈအတြင္း ျဖစ္ေပၚသည့္အရာမွာ ႏုိင္ငံေရးအေဆာက္အအုံတစ္ရပ္၏ အစိတ္အပုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကြဲလြဲခ်က္မ်ားသည္ ျပင္းထန္လြန္းေသာေၾကာင့္ ၎င္းတို႔အေနျဖင့္ တူညီသည္ဟု ခံစားရေသာအခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳလ်က္ ေက်ာ္လႊားရန္မျဖစ္ႏုိင္ဟု ယူဆလာၾကသည့္ အေနအထားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို ကြဲျပားျခားနားေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္အခါ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳကြဲမႈမ်ဳိးသည္ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢသည္ သမုိင္းေၾကာင္းအရ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအရႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရမ်ားစြာ ကြာျခားေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ႏုိင္ငံမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာသေဘာရွိျခင္း ျဖစ္သည္။

တတိယကမၻာ၌ တည္ရွိေနဆဲႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရႏွင့္ နယ္ေျမအရ ခုိင္မာမႈအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ ျမင့္တက္၍လာေနသည္။ အာရွေဒသ၊ အာဖရိကေဒသႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသတို႔မွ အေထာက္အထားမ်ားက ႏုိင္ငံမ်ားစြာသည္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခု ထက္ပိုေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္သို႔ ၿပိဳကြဲသြားႏုိင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။

အထူးသျဖင့္ တတိယကမၻာတြင္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး အရွိန္အဟုန္ ႏွင့္ အျပန္အလွန္ မွီခိုေနရမႈက ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္တုိင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အလုိက္ကို အေျခခံေသာ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေစသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားဆီသို႔  အတင္းအက်ပ္ တြန္းပို႔ႏုိင္သည္ဟု ပညာရွင္တို႔က ဆိုၾကသည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ၿပိဳကြဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ၿပိဳကြဲႏုိင္ေျခရွိျခင္းကို အထူးသတိျပဳရန္လုိသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံရွိေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အစိုးရ၏ စည္း႐ုံးေရးစြမ္းေဆာင္ရည္က အေရးပါသည္။ ေလ့လာခ်က္မ်ားမွရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ သုံးသပ္မႈမ်ားအရ ႏုိင္ငံေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို စနစ္တက် အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္ျခင္း မပါ၀င္ဘဲ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုဆုိင္ရာ အက္ေၾကာင္းမ်ား သက္သက္က ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

၎အျပင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ၿပိဳကြဲခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍  ၎၏ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္သည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲရ ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ (၁) ဗ်ဴ႐ိုကရက္ႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၏ အားနည္းခ်က္ (၂) ဒီမို ကေရစီနည္းပါးမႈ (၃) လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္မရွိမႈ (၄) ျပည္သူကို တာ၀န္မခံသည့္ တစ္ပါတီစနစ္ (၅) ႐ုရွားကသာ လႊမ္းမိုးၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို လ်စ္လ်ဴ႐ွဴျပဳထားျခင္း (၆) ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္မားၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအုံႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အသုံးစရိတ္နည္းပါးျခင္းစသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံရွိေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳကြဲ မႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားႏုိင္သည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို အထူးသတိထားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven  သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇြန္လ ၁၃ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

June 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.