<

မျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္လာေစသည့္ ပညာေရး

ေနအိမ္မ်ားသည္ ပညာသင္ၾကားရာ ပထမဆံုးေနရာျဖစ္ၿပီး မိဘမ်ားသည္ လူတိုင္း၏ဘ၀၌ ပထမဆံုး ဆရာမ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ကေလးဘ၀တြင္ လူတို႔သည္ ပထမဆံုး ပညာေရးကို ေနအိမ္၌ (အထူးသျဖင့္ မိခင္မ်ားထံမွ) စတင္ ထိေတြ႕ၾကရသည္။ မိဘမ်ားက ပညာေရး၏ အေရးႀကီးပံုကို နားလည္ေအာင္ စတင္ေျပာျပၾကရသည္။ အသက္ သံုးႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ေလးႏွစ္ အရြယ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား စ၍တက္ရၿပီး ငါးႏွစ္အရြယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္းကို စ၍တက္ၾကရသည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စနစ္က်ေသာ ပံုမွန္ျဖစ္ေသာ အစီအစဥ္လိုက္ျဖစ္ေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကရၿပီး စာေမးပြဲမ်ားကို ေျဖဆိုကာ အတန္းတစ္တန္းၿပီး တစ္တန္း တက္ခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ တစ္တန္းၿပီးတစ္တန္းေအာင္ကာ တကၠသိုလ္၀င္တန္းကို ေျဖဆိုၾကရသည္။ ယင္းေနာက္ နည္းပညာဆုိင္ရာ၊ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆိုင္ရာ ဘြဲ႕မ်ားရယူ ရန္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္၊ သိပၸံမ်ားကို တက္ေရာက္ၾကရသည္။ ယင္းကို အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဟု ေခၚဆိုသည္။ ယင္းအဆင့္ျမင့္ပညာေရးသည္ ဘ၀၌ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိရန္ လြန္စြာအေရးပါသည္။

မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ား၏ အားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူတို႔သည္ ပညာတတ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားသည္ သားသမီးမ်ားႏွင့္ တပည့္မ်ားအား ဘ၀တြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေရးဆီသို႔ ဦးတည္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေစတနာေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ အကူအညီေပးၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔၌ အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ားက ေကာင္းမြန္၍ စနစ္က်ေသာ ပညာေရးအား လူတိုင္းသင္ယူႏုိင္ေအာင္ ပညာေရး စနစ္မ်ားကို တိုးတက္သည္ထက္ တိုးတက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကသည္။ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သတင္းမ်ားတြင္လည္း လူအမ်ားအား ပညာေရး၏ အေရးႀကီးပံုႏွင့္  ပညာေရး၏ အားသာခ်က္မ်ားကို သတိျပဳမိလာၾကေစရန္အတြက္ ပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ပညာေရး နိမ့္က်တတ္သည္။  ေက်းလက္ေနသူမ်ားသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ပညာေရး၏ အေရးႀကီးပံုကို မသိနားမလည္မႈတို႔ေၾကာင့္ ပညာသင္ၾကားေရးကို ေကာင္းစြာ စိတ္မ၀င္စားျခင္း ရွိတတ္သည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ ပညာေရးစနစ္မ်ားသည္ တင္းက်ပ္ၿပီး ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားေသာေၾကာင့္  ဆင္းရဲသူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို သင္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူမ်ားအၾကား ကြဲျပားျခားနားခ်က္မ်ားႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားကလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာမႈမ်ားက အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို ေကာင္းမြန္စြာ သင္ယူႏုိင္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးမျပည့္စံုသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို သင္ယူႏိုင္စြမ္းမရွိ ျဖစ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး လူထုလူတန္းစားအားလံုး အကုန္အက်သက္သာစြာျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို သင္ယူႏိုင္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအေနျဖင့္ မတိုးတက္ေသးေသာ ေဒသမွလူမ်ား၊ ဆင္းရဲသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္တစ္ဖက္ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ အကုန္အက်သက္သာစြာျဖင့္ ပညာသင္ယူႏိုင္ၾကေစရန္ အေ၀းသင္စနစ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေကာင္းစြာ ပညာတတ္ေျမာက္သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အဓိကေထာက္တိုင္မ်ားျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ ႏိုင္ငံအား တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၌ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသူမ်ား ျဖစ္လာၾကေပလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဟူသည္ လူတစ္ဦးခ်င္း၏ ဘ၀၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္ႏိုင္သည့္ အရာမ်ားကိုပင္ ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ အေရးအႀကီးဆံုး လက္နက္ကိရိယာျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

May 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.