<

ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္ဟူသည္

လူမႈေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစြာတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မာ့က္စ္အေတြးအေခၚကို မ်ားစြာလိုက္နာေလ့မရွိေပ။ ႏုိင္ငံေရးအသိစိတ္ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မ်ားစြာတုိ႔သည္ အာဏာရအီလစ္မ်ားက အသံုးျပဳေသာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမ်ားကို ဆန္႔က်င္လ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မွန္ကန္သည့္ သမုိင္းလမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြေသာ နည္းလမ္းမ်ားကိုသာ ယံုၾကည္ၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥပမာအားျဖင့္ ဣတိၳယ၀ါဒီလႈပ္ရွားမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ ျမႇင့္တင္ေရးအေၾကာင္းေျပာၿပီး ေတာင္အာဖရိက တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားစြာတုိ႔က လူမည္းတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ ႏိုးၾကားလာပံုအေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားေသာ အစိုးရတစ္ရပ္က ခ်မွတ္ထားေသာ သေဘာထားမ်ားကို ဆန္႔က်င္ကာ မိမိတုိ႔၏ မွန္ကန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကိုလိုက္ရန္ လူမည္းမ်ားကို လံႈ႔ေဆာ္ျခင္းကို လူမည္းႏုိင္ငံေရး အသိစိတ္ႏိုးၾကားေရးဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ ဒုတိယဥပမာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္အာဖရိက လူမည္းမ်ားစြာတုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဟူသည္ လူမည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ သေဘာထားမ်ားကို ပယ္ခ်ေရး၊ ႏုိင္ငံကို လူျဖဴမ်ား လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးေနျခင္းကို ပယ္ခ်ေရးႏွင့္ လူမည္းတုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာ၊ သမုိင္းႏွင့္ ပါ၀ါတုိ႔ကို ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အျမင္တစ္ရပ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး အသိစိတ္ဟူသည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးက႑ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ကိုယ္ပိုင္စ႐ိုက္လကၡဏာဆီသို႔ ႏိုးၾကားလာေရးျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ မာ့က္စ္၀ါဒတြင္ ယင္း၏ အဓိပၸာယ္မွာ အလုပ္သမားလူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ကုိယ္ မိမိတုိ႔ သမုိင္းကို ဖန္တီးသူမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ အသိစိတ္ ျဖစ္ေပၚလာေရး ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားလူတန္းစားမ်ားအေနျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္ၿပီး လုပ္အား၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို မွ်ေ၀ခံစားရမည္ဟူေသာ အသိစိတ္ျဖစ္သည္။ မာ့က္စ္၀ါဒတြင္ ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္ဟူသည္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ သမိုင္းဆုိင္ရာ အခန္းက႑ႏွင့္ ၎တို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္သည္။ (လုပ္ခအတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးရျခင္း၊ အရင္းရွင္လူတန္းစားတုိ႔၏ကိုယ္စား စစ္တုိက္ေပးရျခင္းႏွင့္ အစရွိသည္တုိ႔အား ဆန္႔က်င္ျခင္းျဖစ္သည္) အာဖရိကန္-အေမရိကန္မ်ားစြာတုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဟူသည္ လူျဖဴမ်ားႀကီးစိုးမႈ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဖာ္ထုတ္႐ႈတ္ခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဟူသည့္ စကားလံုးကို ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ သံုးႏႈန္းသည့္အခါ အဓိပၸာယ္မွာ အမွန္တရား သို႔မဟုတ္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လူမည္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္ လူျဖဴ အမ်ဳိးသားအရင္းရွင္တစ္ဦးက က်င့္သံုးေသာ စနစ္တစ္ရပ္ကို ေထာက္ခံပါကသူ႔အား ႏိုင္ငံေရး အသိစိတ္နည္းပါးသည္ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။

မ်ားစြာေသာ မာ့က္စ္၀ါဒီမ်ား၊ ဣတိၳယ၀ါဒီမ်ား၊ အာဖရိကန္-အေမရိကန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပံုစံတစ္ခုအားေျပာလွ်င္ အမွန္တရားတစ္ခုတည္း ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း လက္ခံလိုက္ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းအစား အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားက လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာ သေဘာထားစိတ္ကူးတစ္ရပ္ကို ဖန္တီးၿပီး ယင္းကုိ ျပည္သူမ်ားအား ထိခိုက္ေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ က်င့္သံုးပါက အတိုက္အခံမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားအမ်ဳိးမ်ဳိးက သည္းခံႏုိင္သည့္ပို၍ လစ္ဘရယ္က်ေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ရရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္ဟူသည့္ သေဘာထားသာ ထြန္းကားလာသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ လူအုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဟူသည္ အဓိပၸာယ္အရပင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားေနမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လူအမ်ားစုအတြက္ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ သေဘာတရားမ်ား ဖန္တီးက်င့္သံုးေရးသည္သာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက တိုက္တြန္းေရးသားအပ္ပါသည္။

(မတ္ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

March 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.