<

ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈ

ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈဟူသည္ အုပ္စုအတြင္း၌ ပါ၀င္သူမ်ား အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပိုမိုပါ၀င္ၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စတုိင္တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈစတုိင္ကို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္း တစ္ခုမွသည္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အထိ က်င့္သံုးႏုိင္သည္။ ယင္းေခါင္းေဆာင္မႈ စတိုင္တြင္ လူတုိင္းပါ၀င္ရန္ အခြင့္အလမ္းရွိျခင္း၊ စိတ္ကူးသေဘာထားမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ဖလွယ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို အားေပးျခင္းတို႔ရွိသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ စိတ္ကူးသေဘာထားမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းေရးႏွင့္ အုပ္စုတြင္း ညီမွ်ေရးတို႔ကို အဓိကထားေသာ္လည္း လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးရန္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ရန္ အုပ္စု၏ေခါင္းေဆာင္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သူသည္ အုပ္စုအတြင္း၌ ရွိသည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သူတို႔က ထည့္၀င္ရမည္ ဟူသည္ကိုလည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္ရန္ တာ၀န္ယူရသည္။ သုေတသနျပဳသူမ်ားက ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ စတုိင္သည္  အထိေရာက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္မႈ အမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈ ပိုမိုျမင့္မားျခင္း၊ အုပ္စု၀င္မ်ားထံမွ ထည့္၀င္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္းႏွင့္ အုပ္စု၏ ကိုယ္က်င့္တရား တုိးတက္လာျခင္းတို႔ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။

ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ၌ ပါ၀င္ေသာ အေျခခံစ႐ိုက္လကၡဏာရပ္အခ်ဳိ႕မွာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးတာ၀န္ရွိသူ ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္စု၀င္မ်ားအား စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ သေဘာထား ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ရန္ အားေပးျခင္း၊ အုပ္စု၀င္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပိုမိုပါ၀င္သည္ဟု ခံစားရျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းကို အားေပးခ်ီးျမႇင့္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္သည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားမွာ ႐ုိးသားမႈ၊ အသိဥာဏ္ရွိမႈ၊ သတိၱရွိမႈ၊ တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္ျခင္းရွိမႈ၊ ျပည့္စံုကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ မွ်တမႈတို႔ျဖစ္သည္။ အားေကာင္းေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈရရွိၾကၿပီး ေနာက္လိုက္မ်ားအၾကား ေလးစားမႈကို ရရွိၾကသည္။ ၎တို႔သည္ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈ ရွိၾကၿပီး ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔၏ ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ စံတန္ဖိုးမ်ား အေပၚ၌ အေျခခံေလ့ရွိသည္။ ေနာက္လိုက္မ်ား အေနျဖင့္လည္း ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြလာၾကၿပီး အုပ္စုအတြက္ ထည့္၀င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ မတူျခားနားေသာ သေဘာထား အျမင္မ်ားကို ရွာေဖြေလ့ရွိၿပီး အတိုက္အခံ လုပ္သူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လူႀကိဳက္နည္းမည့္ အျမင္ကို တင္ျပသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း အသံတိတ္သြားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း မရွိေပ။

အုပ္စု၀င္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ားအား မွ်ေ၀ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးမႈ ခံရေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ကူးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ျပႆနာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္သည္။ အုပ္စု၀င္မ်ားသည္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ပိုမိုပါ၀င္လိုစိတ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အဆံုးသတ္ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပိုမိုဂ႐ုစိုက္ လာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အုပ္စု၀င္မ်ားအၾကား ပိုမိုျမင့္မားေသာ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ေခါင္းေဆာင္မႈစတိုင္ကို က်င့္သံုးျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္၌ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စု၀င္မ်ားအားလံုး တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လိုစိတ္ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ အဆံုးသတ္ ရလဒ္မ်ားကို ပို၍ေကာင္းမြန္ ေစႏုိင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

February 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.