<

စနစ္တက် ထိေရာက္စြာ တိုက္ဖ်က္ရမည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ

အသစ္ျပင္ဆင္ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ တင္ျပတိုင္တန္းစာေပါင္း ၃၉၂ ေစာင္ရွိၿပီး စိစစ္ဆဲအမႈ ၁၈၈ မႈရွိေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ ၆ ရက္က အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္  မရွင္႐ံုးတြင္ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သို႔ တိုင္ၾကားသည့္တိုင္စာ အမ်ဳိးအစားမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ တိုင္တန္းျခင္းသံုးမႈ၊ လြဲမွားတင္ျပ ၃၉ မႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ တင္ျပ တိုင္တန္းျခင္း ၂၇ မႈ၊ တရားစီရင္ေရး တင္ျပတိုက္တန္းျခင္း ၃၇ မႈ၊ ဌာနတြင္း ပုဂၢိဳလ္ေရး တင္ျပတိုင္တန္းျခင္း အမႈ ၉၀၊ အေထြေထြရွစ္မႈႏွင့္ စိစစ္ဆဲအမႈ ၁၈၈ မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အသစ္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ႏွင့္ သြားေရာက္စစ္ေဆးေနသည့္ အမႈ သံုးမႈရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ အဆိုပါအမႈမ်ားမွာ ၿပီးျပတ္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွင္းထားသည့္ အာဏာကို မိမိကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းကို အဂတိလိုက္စားမႈဟု ေယဘုယ်ေခၚဆိုၾကသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆံုး႐ႈံးရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ ၎ ျဖစ္ပြားသည့္က႑ကို မူတည္လ်က္ အႀကီးစား အဂတိလိုက္စားမႈ၊ အေသးစား အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ ဟူ၍ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားထားသည္။ အႀကီးစား အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတို႔အက်ဳိးအတြက္ သံုးစြဲႏုိင္ရန္ အဆင့္ျမင့္အဆင့္ အစိုးရ  အရာရွိမ်ားက မူ၀ါဒမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ဗဟိုလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ပံုဖ်က္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေသးစား အဂတိလိုက္စားမႈတြင္ သာမန္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံရာ၌ အဆင့္နိမ့္ႏွင့္ အလယ္အလတ္အဆင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားက ယံုၾကည္စြာအပ္ႏွင္း ထားသည့္အာဏာကို အလြဲသံုးစားလုပ္မႈ အားလံုးပါ၀င္သည္။ ယင္းတြင္ ေဆး႐ုံမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ ရဲဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားအစိုးရဌာနမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းအားလံုး ပါ၀င္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလိုက္ စားမႈဟူသည္ ရင္းျမစ္မ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြ ခဲြေ၀ေရးတို႔အား ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ားက ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ မိမိတို႔၏ အာဏာ၊ အေနအထားႏွင့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈတို႔အား အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

အဂတိလိုက္စားျခင္းသည္ လူ႔အဖြဲဲ႕အစည္း အသီးသီးတို႔အား မ်ားစြာေသာနည္းလမ္းမ်ားအားျဖင့္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္။ အဆိုးရြားဆံုးကိစၥမ်ား၌ အသက္ေသဆံုးမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ အမ်ားျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔ ဆံုး႐ႈံးရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာတို႔အျဖစ္ ေလးပိုင္းခြဲျခားထားႏိုင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္  အဓိက အတားအဆီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႐ုံးမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အာဏာကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္သည့္အခါ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈကို ဆံုး႐ႈံးၾကရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ ထူေျပာသည့္အေနအထား တစ္ရပ္၌ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ စီးပြားေရးက႑တြင္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာမ်ားကုိ အလဟႆျဖစ္ေစသည္။ အဂတိလိုက္စားေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ရွားပါးလွသည့္ ျပည္သူပိုင္ရင္းျမစ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမည့္အစား မိမိတို႔၏ အိတ္ကပ္ထဲသို႔သာ ထည့္လိုက္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ တရားမွ်တေသာ ေစ်းကြက္အေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစၿပီး လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ပံုဖ်က္ပစ္ေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ နံပါတ္-၁ ရန္သူျဖစ္ေသာ အဂတိလုိက္စားမႈကို စနစ္တက် ထိေရာက္စြာ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ေရးသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

January 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.