<

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား၏ လစဥ္က်သင့္ခြန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာလကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္းေပးေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ ပ်က္ကြက္ပါက က်သင့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းရွိ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန႐ုံးကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား၏ လစဥ္က်သင့္ခြန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာလကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ကာ ပ်က္ကြက္ပါက က်သင့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ဒဏ္ေငြေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနက ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား လစဥ္က်သင့္ခြန္ေပးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္ ထုတ္ျပန္သည္။

တည္ဆဲကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၂ (က) အရ မည္သူမဆုိ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း အခြန္စည္းၾကပ္ထုိက္ေသာ ေရာင္းရေငြ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈရေငြရွိလွ်င္ လစဥ္က်သင့္ေသာ အခြန္ကုိ သက္ဆုိင္ရာ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ တည္ဆဲကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ (ခ) အရ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္း လစဥ္က်သင့္အခြန္ ေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္ပါက စည္းၾကပ္မႈအရ က်သင့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာေငြကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔အတူ တည္ဆဲအထူးကုန္စည္ခြန္ ပုဒ္မ ၈ အရ အထူးကုန္စည္ကုိ ျပည္တြင္း၌ ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ေရာင္းခ်သည့္လ၏ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အခြန္က်သင့္ေစရန္ ၀န္ႀကီးဌာနက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္ထားသည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားျဖစ္ပါက ထုတ္လုပ္သည့္လ၏ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း၊ ျပည္ပသုိ႔တင္ပုိ႔ျခင္းျဖစ္ပါက တင္ပုိ႔သည့္လ၏ လကုန္ဆံုးၿပီး ၁၀ ရက္အတြင္း အထူးကုန္စည္ခြန္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တည္ဆဲအထူးကုန္စည္ခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၂ (ဃ) အရ ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္ကုိ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ေပးသြင္းရန္ပ်က္ကြက္လွ်င္ စည္းၾကပ္မႈအရ ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ ဒဏ္ေငြအျဖစ္ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔လုပ္ငန္းအလုိက္ လစဥ္ေပးသြင္းရမည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ သုိ႔မဟုတ္ အထူးကုန္စည္ခြန္တုိ႔ကုိ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေပးသြင္းေပးၾကပါရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ရေငြကုိ က်ပ္ ၇၅၄၆ ဘီလ်ံအထိ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ သံုးစြဲမႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ က်ပ္ ၃၆၈၁ ဘီလ်ံ၊ ၀င္ေငြႏွင့္ ပုိင္ဆုိင္မႈအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ က်ပ္ ၂၃၅၆ ဘီလ်ံ၊ အေကာက္ခြန္တြင္ က်ပ္ ၄၉၀ ဘီလ်ံ၊ ႏုိင္ငံပုိင္သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ က်ပ္ ၁၀၁၈ ဘီလ်ံရရွိရန္ တြက္ခ်က္ထားသည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ခုနစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေသာ အခြန္ရေငြမ်ားမွာ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၁၆၉၃ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၃၃၇၂ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၄၄၅၁ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၅၁၈ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၃၁၄ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၁၂၂ ဘီလ်ံ၊ ၂၀၁၇ -၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၅၄၆ ဘီလ်ံ (ေမွ်ာ္မွန္း) တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

April 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.