<

ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထိရရွိသူျဖစ္ပါက ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူမ်ားကိုသာ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္သင့္သည္ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳ

ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထိရရွိသူျဖစ္ပါက ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရန္ႏွင့္ ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူမ်ားကိုသာ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္သင့္သည္ဟု ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံတင္သြင္းရာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၇) ၀င္ေငြခြန္အခန္းတြင္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ သိန္း ၆၀ အထိရရွိသူျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရ။ ထိုသို႔စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳသျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ လစာ၀င္ေငြဆိုင္ရာ သက္ေသခံအေထာက္အထားကို ေတာင္းခံလာပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးရမည္။ သို႔ရာတြင္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည့္လစာ ၀င္ေငြစုစုေပါင္းအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္။ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္သိန္း ၆၀ အထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားရလမ္းမ်ားမွ ၀င္ေငြျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမဆို စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ အရ သက္သာခြင့္မ်ားခုႏွိမ္ၿပီးေနာက္ က်န္၀င္ေငြအေပၚ ၀င္ေငြအလႊာအလိုက္ စည္းၾကပ္ရမည့္ ၀င္ေငြခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေအာက္ပါအတုိင္း ျပင္ဆင္သင့္သည္ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရန္ ၀င္ေငြအလႊာ ၁ က်ပ္မွ သိန္း ၂၀ အထိအား ၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀၀၀၁ က်ပ္မွ ၅၀၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅၀၀၀၀၀၁ က်ပ္မွ ၁၀၀၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိအား ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ က်ပ္ ၁၀၀၀၀၀၀၁ မွ ၂၀၀၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၀၀၀၀၁ က်ပ္မွ ၃၀၀၀၀၀၀၀ က်ပ္အထိ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၃၀၀၀၀၀၀၁ က်ပ္ႏွင့္အထက္အား ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ သတ္မွတ္သင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္း၏ အပိုဒ္ ၂၀ ၀င္ေငြခြန္ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၊၂) တို႔အရ အေျခခံသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြသည္ ၀င္ေငြအမ်ိဳးအစားတစ္ခုစီ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ ႏွင့္ညီမွ်ေသာေငြျဖစ္ရမည္။ သို႔ရာတြင္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြစုစုေပါင္းသည္ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ ထက္မပိုေစရ၊ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပုဒ္မခြဲငယ္ (၁၊၂)တို႔အရ ေအာက္ပါသက္သာခြင့္ ခြင့္ျပဳေငြကို ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္ မခြဲ(ဂ)၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ (၂) ပါ တစ္ဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္၏ စုစုေပါင္း၀င္ေငြမွႏုတ္ပယ္၍ က်န္ေငြအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ (က) အတူေန မိဘတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းစီ၊ အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးအတြက္သာလွ်င္ က်ပ္ ၁၀ သိန္း၊ သားသမီးတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ၅ သိန္းစီ၊ ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ ၆ ႏွင့္ ၆-က တို႔အရ သက္သာခြင့္မ်ားမႏုတ္မီ ျပည္ပေနႏိုင္ငံသား၏ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသည့္ ၀င္ေငြေခါင္းစဥ္မွတစ္ပါး ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ျပည္ပတြင္ရရွိသည့္ စုစုေပါင္း၀င္ေငြအေပၚ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

မူလဥပေဒၾကမ္းတြင္ ၀င္ေငြခြန္အျဖစ္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထိရရွိသူျဖစ္လွ်င္ မည္သူ႔ကိုမွ် ၀င္ေငြခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳရ။ ထိုသို႔စည္းၾကပ္ျခင္းမျပဳသျဖင့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသည့္ လစာ၀င္ေငြဆိုင္ရာ သက္ေသခံအေထာက္အထားကို ေတာင္းခံလာပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ေပးရမည္။ သို႔ရာတြင္ လစာမွႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ၀င္ေငြက်ပ္ ၄၈ သိန္းအထက္ရရွိသူျဖစ္လွ်င္ ရရွိသည့္ လစာ၀င္ေငြစုစုေပါင္းအေပၚတြင္ ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းက “လစာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ၄၈ သိန္း ၁ က်ပ္ကစၿပီး ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရတယ္။ က်ပ္၄၈ သိန္းထိရတဲ့သူ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္စရာမလိုဘူး။ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ လစာ၀င္ေငြသိန္း ၆၀ ထိ ရတဲ့သူေတြ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္စရာမလိုဘူး။ က်ပ္သိန္း ၆၀ နဲ႔တစ္က်ပ္ရမွ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ပ်မ္းမွ်ျခင္းေျပာရရင္ တစ္လလစာ ငါးသိန္းရတဲ့သူေတြ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္စရာမလုိေတာ့ဘူး။ အဲဒါကေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရမယ့္ ႏႈန္းထားေလးကို ျမႇင့္ေပးလိုက္တာေပါ့။ က်ပ္ ၄၈ သိန္းကေန သိန္း ၆၀ ကို ျမႇင့္ေပးလိုက္တာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း တစ္လကို လစာaလးသိန္းငါးသိန္းဆိုတာ တကယ့္တကယ္ေျပာမယ္ဆုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေနအထားနဲ႔က တကယ့္အမ်ားႀကီး မဟုတ္ေသးပါဘူး။ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမွာဆုိရင္လည္း လစာငါးသိန္းရတာက ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတို႔၊ ညႊန္ခ်ဳပ္တို႔ပဲရွိပါတယ္။ က်န္တာက ငါးသိန္းေအာက္ပါပဲ၊ ျပင္ပပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ေနတဲ့သူေတြကလည္း ငါးသိန္းအထိရတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြက ဘယ္လို၀န္ထမ္းေတြအမ်ားစုလည္း၊ နဂိုတည္းက ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ ဖိစီးမႈမျဖစ္ေစလုိတဲ့ဟာလည္း ပါပါတယ္။ ေလွ်ာ့ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့ေပးမယ္။ အဲဒီေတာ့ ေလ်ာ့သြားတဲ့အခြန္ေတြ ဘယ္ကပိုေကာက္မလဲ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ေတြ ေကာက္မွာေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

February 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.