<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သိပ္သည္းဆ ၁၁၀ ဒသမ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္းသိပ္သည္းဆမွာ ၁၁၀ ဒသမ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲႏိုင္မႈမွာ ႏွစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲႏိုင္မႈမွာ ၈၆ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိရာမွ ယခု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း သံုးစြဲႏိုင္မႈမွာ ၁၁၀ ဒသမ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏႈန္းထားအရ လူ ၁၀၀ လွ်င္ မိုဘိုင္းဖုန္း ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္မႈမွာ ၁၁၀ ခန္႔အထိ ေရာက္ရွိလာၿပီဟု ဆိုေသာ္လည္း လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္စလံုး ကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မဟုတ္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။ လူတစ္ဦးလွ်င္ ႏွစ္လံုး၊ သံုးလံုး ကိုင္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လံုး၀မေရာက္ရွိေသးေသာ ေဒသမ်ားစြာလည္း က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရမူ လူဦးေရ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ခန္႔ မိုဘိုင္းဖုန္း ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွစ၍ အူရီဒူး၊ တယ္လီေနာစသည့္ ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိုဘိုင္းဖုန္း တိုးတက္မႈ အမ်ားဆံုး ထိပ္ဆံုးငါးႏိုင္ငံအတြင္း ဆက္တိုက္၀င္ေရာက္ခဲ့ကာ ၂၀၁၄၊ ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆိုပါ စာရင္းတြင္ ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ မိုဘိုင္းဖုန္း တိုးတက္မႈ အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံ စာရင္းတြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ တည္ၿငိမ္ေသာ အေနအထားတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုဘိုင္းဖုန္းကြန္ရက္ လႊမ္းျခံဳမႈမွာ MPT က ၉၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တယ္လီေနာက ၈၉ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အူရီဒူးက ၉၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီး ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ား အေနျဖင့္ 4G ကြန္ရက္ကို တိုးခ်ဲ႕ေနသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ ယခင္က 3G,4G ကြန္ရက္မ်ားကိုသာ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ အူရီဒူးအေနျဖင့္ 2G ကြန္ရက္ကိုပါ သံုးစြဲႏိုင္ေစရန္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးနည္း ဟန္းဆက္မ်ားကိုသာ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအတြက္ သက္ေရာက္မႈ ရွိေစခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ဖိုင္ဘာေကဘယ္လ္ ကြန္ရက္မ်ားမွာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ကီလိုမီတာ ၂၃၄၀၀ ရွိရာမွ လက္ရွိတြင္ ကီလိုမီတာ ၄၂၂၀၀ ေက်ာ္ရွိလာေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 22, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.