<

ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးဟူသည္ . . .

မိမိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ နယ္ပယ္တစ္ရပ္၌ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ျဖစ္ျခင္းဟူသည္ ဂ်ဳတီကုတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္လိုက္ျခင္း၊ ဘြဲ႕လက္မွတ္ တစ္ခုကို ပိုင္ဆုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ရာထူးတာ၀န္တစ္ခု၌ ရွိေနျခင္း အစရွိသည္တို႔ထက္ မ်ားစြာပိုေပသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္လစ္ဇင္ဟူသည္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ား အတြင္း မိမိကုိယ္တိုင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သနည္းဟူသည္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ မည္သည့္လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား၌မဆို အက်ဳံး၀င္ႏုိင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာရပ္မ်ားကို ပိုင္ဆုိင္ထားၾကသည္။

အသြင္အျပင္ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးသည္ အသြင္အျပင္အရ သပ္ရပ္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိကုမၸဏီ၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ားကို လိုက္နာသည္ထက္ပင္ ပိုမိုရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း ေဖာက္သည္မ်ားကို ေတြ႕ဆံုရသည့္အခါ မိမိအသြင္အျပင္ကို ပို၍ပင္ ဂ႐ုစိုက္ရန္ လိုအပ္သည္။

ေျပာဆိုျပဳမူပံု – မိမိ၏ ေျပာဆိုျပဳမူပံုသည္ ယံုၾကည္မႈရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေမာက္မာေထာင္လႊားေသာ ပံုစံမ်ဳိးေပါက္မေနေစရန္ လိုအပ္သည္။ ေဖာက္သည္မ်ား၊ အထက္လူႀကီးမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား စသျဖင့္ မည္သူႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာ၌ျဖစ္ေစ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေျပာဆုိရန္ လိုအပ္သည္။ တင္းမာေနသည့္ အေနအထားမ်ား၌ပင္လွ်င္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထားႏုိင္ရန္ လိုအပ္သည္။

ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးအျဖစ္ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေစေရး နည္းလမ္းကို ရွာေဖြရန္ မိမိအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ ရွိလာေစရန္ လိုအပ္သည္။ လူမ်ားကို အလ်င္အျမန္ တံု႔ျပန္ရန္ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ေပးထားသည့္ ကတိအတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔နယ္ပယ္တြင္ ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္လာရန္ အားထုတ္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းကပင္လွ်င္ မိမိတို႔အား အျခားသူမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားလာေစရန္ တည္ေဆာက္ေနမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္း၊ မိမိပေရာ္ဖက္ရွင္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ မည္သည့္စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားကိုမဆို တက္ေရာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖင့္ မိမိ၏ ပညာရွာမွီးေရး လမ္းေၾကာင္းကို အဆက္မျပတ္ လိုက္ေနရန္ လိုအပ္သည္။

က်င့္၀တ္ – ဆရာ၀န္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ အစိုးရစာရင္းကိုင္မ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ က်င့္၀တ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းကမ္းမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ကုမၸဏီ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ငန္း၌ ေရးဆြဲထားေသာ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား မရွိသည့္တိုင္ မိမိအေနျဖင့္ အခ်ိန္တိုင္း က်င့္၀တ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ အမူအက်င့္မ်ားကို ျပသရန္လိုသည္။

မိမိ၏ ဣေျႏၵကို ေစာင့္ထိန္းျခင္း – ခက္ခဲေသာ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ရသည့္အခါ၌ပင္လွ်င္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးသည္ မိမိ၏ဣေျႏၵကို ေစာင့္ထိန္းရန္ လိုအပ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိ၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ေဖာက္သည္တစ္ဦးက မိမိအေပၚ ရန္လိုသည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္ ျပဳသည့္တိုင္ မိမိအေနျဖင့္ တူညီေသာ အျပဳအမူမ်ဳိးျဖင့္ မတံု႔ျပန္သင့္ေပ။

ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်င့္၀တ္ – ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်င့္၀တ္သည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ အျပဳအမူအတြင္း အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဖုန္းေခၚဆိုသည့္အခါ မိမိ၏ နာမည္အျပည့္အစံု၊ ကုမၸဏီအမည္ႏွင့္ ရာထူးအျပည့္အစံုကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ အျပန္အလွန္ စကားေျပာဆိုမႈကို လႊမ္းမုိးရန္ မႀကိဳးစားဘဲ တစ္ဖက္သား ေျပာၾကားမႈအား စိတ္ရွည္လက္ရွည္ နားေထာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

စာမ်ား ေရးသားျခင္း – လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာေရးသား ဆက္သြယ္မႈတြင္ တိုတိုႏွင့္ လုိရင္းကို ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသားသည့္ ေလသံသည္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ကာ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးမႏုိင္ဘဲ နည္းလမ္းတက် ျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။

စုစည္းႏုိင္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦးသည္ လုိအပ္သည့္ အရာကို အလ်င္အျမန္ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိလုပ္ငန္းခြင္သည္ သပ္ရပ္ကာ စုစုစည္းစည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ ခ်ိန္းဆိုထားမႈမ်ားႏွင့္ တင္ျပမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကိုသာလွ်င္ မိမိ၏ လက္ဆြဲအိတ္ထဲ၌ ထည့္ထားသင့္သည္။

တာ၀န္ခံမႈ – ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို မိမိတို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းအတြက္ တာ၀န္ခံထားရသည္။ အမွားတစ္ခု လုပ္မိပါက ယင္းအတြက္ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျပန္လည္ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရသည္။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးအေပၚ အျပစ္ပံုခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း မျပဳအပ္ေပ။ မိမိကုမၸဏီတစ္ခုလံုး အေနျဖင့္ အမွားလုပ္မိပါကလည္း တာ၀န္ယူကာ ယင္းကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ဦး ရွိရမည့္ စ႐ိုက္လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာသူမ်ားကိုသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္မ်ားဟု ေခၚဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

September 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.