<

ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး

ဓမၼဓိ႒ာန္က်စြာ ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးရွိျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အရာမ်ဳိးသည္ အမွန္တကယ္၌ မရွိပါ။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူအမ်ဳိးအစားမ်ားကို သေဘာက်တတ္ၾကသည္။ အဓိကအခ်က္မွာ မိမိကုိယ္မိမိ ဂုဏ္ယူႏိုင္ၿပီး ယံုၾကည္မႈရွိသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ဳိး တည္ေဆာက္ရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ မိမိသေဘာက်သည့္လူမ်ဳိးကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ရပ္ကို အလိုရွိမည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး တည္ေဆာက္ရန္ အခ်ဳိ႕ေသာအခ်က္မ်ားက အေရးပါသည္။

ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ႏွင့္ ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ရွိေနပါေစ- ကမၻာေလာကႀကီး၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ျမင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ ရယ္ေမာပါ။ သို႔ေသာ္ အျခားသူမ်ားကို ရယ္သြမ္းေသြးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ လူတိုင္းသည္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ေနတတ္သူမ်ားကို သေဘာက်ၾကသည္။ ျပံဳးျခင္းႏွင့္ ရယ္ျခင္းကို မ်ားစြာျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးရွိျခင္း၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

တင္းမာသည့္ အေျခအေနရပ္မ်ား၌ တည္ၿငိမ္စြာ ေနႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ- လူအမ်ားအျပားကို အေရးေပၚအေနအထား သို႔မဟုတ္ တင္းမာသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္၌ မေတြ႕ျမင္ရမီအထိ ၎တို႔၌ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိသည္ဟု ထင္ရ၏။  သို႔ေသာ္ ေဖာ္ျပပါ အေနအထားတို႔၌ ၎တို႔၏ တည္ၿငိမ္ေအးေဆးမႈ ေပ်ာက္ဆံုး၍ သြားတတ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာလူမ်ဳိး မျဖစ္ပါေစႏွင့္။ တင္းက်ပ္သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါက စိတ္ကို ေျဖေလွ်ာ့၍ထားၿပီး ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အေနအထားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကို ရွာေဖြပါ။ တင္းက်ပ္သည့္ အေနအထားတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါက ဆူပူေအာ္ဟစ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ယင္းသည္ မည္သည့္အရာကိုမွ် ျပန္လည္ ေနသားက်ေစျခင္း မရွိႏိုင္ပါ။ မိမိ၏စိတ္ကို ရွင္းလင္းစြာထားၿပီး ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ အစီအစဥ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ ျပဳလုပ္ပါ။

စိတ္ကို အျမဲဖြင့္ထားပါ- ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္မွာ မိမိ၏ ေလာကအျမင္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ ဆႏၵရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားသူမ်ားကို နားစြင့္ထားၿပီး မိမိစိတ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ အျမဲတမ္း ဆႏၵရွိေနပါေစ။ အျခားသူမ်ားကို အလ်င္စလုိ ေ၀ဖန္ဆံုးျဖတ္ျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ၎တို႔သည္ မိမိႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္ ျပဳမူ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စိတ္ကိုဖြင့္ထားျခင္းသည္ မိတ္ေဆြသစ္မ်ား တိုးပြားေစၿပီး ပို၍စိတ္၀င္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဘ၀မ်ဳိးကို ရရွိေစသည္။ ကမၻာႀကီး၏ မည္သည့္အစိတ္အပိုင္းကိုမွ် ပိတ္ပစ္ရန္ မလိုအပ္ပါ။

ၾကြား၀ါ ပလႊားျခင္းမျပဳဘဲ ႐ုိး႐ုိးကုပ္ကုပ္သာ ေနထိုုင္ပါ- မိမိသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အစြမ္းအစ အရွိဆံုး၊ အထူးျခားဆံုး လူတစ္ဦး ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ႐ုိး႐ိုးကုပ္ကုပ္ ေနထိုင္ျခင္း မျပဳပါက ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရရွိလာမည္ မဟုတ္ပါ။ အျမဲတမ္း မိမိကိုယ္မိမိ ႏွိမ့္ခ်လ်က္ ထိန္းညိႇတတ္ရန္ လိုအပ္သည္။ စိတ္ႀကီး၀င္ေနသူမ်ားကို မည္သူမွ် ႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္ပါ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဘ၀၌ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတစ္ရပ္သည္ မျဖစ္မေန လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဧၿပီ ၇ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

April 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.