<

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာ သို႔မဟုတ္ သိျမင္မႈကို ႏိုင္ငံ၏ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာဟု ေခၚဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးတို႔က ကိုယ္စားျပဳလ်က္ တစ္ခုလံုးကို ေပါင္းစည္းမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံဟု သိျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦး၏ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈႏွင့္မဆုိင္ဘဲ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူတစ္ဦးက အျခားလူအုပ္စုတစ္စုႏွင့္ မွ်ေ၀ခံစားေသာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်သည့္ ခံစားမႈတစ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံ၏ကိုယ္ပိုင္ အမွတ္လကၡဏာဟု ရည္ညႊန္းႏိုင္သည္။ စိတ္ပညာဆုိင္ရာအရ ႏုိင္ငံ၏ကိုယ္ပုိင္ အမွတ္လကၡဏာကို ကြဲျပားျခားနားမႈကို သိျမင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ‘ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔’ ႏွင့္ ‘သူတုိ႔’ ဟူ၍ ခံစားသိျမင္မႈ တစ္ရပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း ႐ႈျမင္ၾကသည္။ လူတစ္ဦး၏ ႏိုင္ငံကိုယ္ပိုင္ အမွတ္လကၡဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ထုတ္ျပသမႈကို အေကာင္းဘက္မွ ၾကည့္ျမင္ပါက မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ ယင္းကို မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ဂုဏ္ယူျခင္း၊ မိမိႏုိင္ငံကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ခံစားခ်က္ရွိျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သတ္မွတ္ႏုိင္သည္။ ႏုိင္ငံကိုယ္ပုိင္ အမွတ္လကၡဏာရပ္ကို လြန္လြန္ၾကဴးၾကဴး ေဖာ္ထုတ္ျပသျခင္းကိုမူ လူမ်ဳိးႀကီး၀ါဒဟု ေခၚဆုိတတ္ၾကသည္။ ယင္းကို မိမိ၏ ႏုိင္ငံသည္ ႀကီးျမတ္သည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ယံုၾကည္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံကို အလြန္အမင္း သစၥာထားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သတ္မွတ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ကိုယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ ယင္းပဋိပကၡမ်ားကို တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွင့္ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားဟု ရည္ညႊန္းေခၚဆုိၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏွင့္ ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ပဋိပကၡမ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ သာဓကတစ္ရပ္မွာ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရႏွင့္ အဘိုရီဂ်င္း တုိင္းရင္းသားတုိ႔ အၾကား တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ၾသစေၾတးလ်အစိုးရႏွင့္ အမ်ားစုယဥ္ေက်းမႈသည္ အမ်ားစုက ေထာက္ခံေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားအတြင္း၌ ရွိသည္။ ယင္းသည္ ဥေရာပအေျခစိုက္ ယဥ္ေက်းမႈစံတန္ဖိုးမ်ားျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာစကားျဖစ္သည္။ အဘိုရီဂ်င္းတုိ႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားကို ႏုိင္ငံေတာ္က ေထာက္ခံျခင္းမရွိဘဲ ၂၀ ရာစုအတြင္း လံုး၀နီးပါး အျမစ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ ယင္းပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အဘိုရီဂ်င္းတုိ႔သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဟူေသာ ႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာႏွင့္ မေလ်ာ္ညီဘဲ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ အသြင္ေဆာင္ေနခဲ့သည္။

၎အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္မႈမ်ား ျမင့္မားလာေသာအခါ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာသူမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္လာရသည္။ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕သည္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာသူမ်ားအား ၎တုိ႔၏ အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သိျမင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ အားေပးျခင္းျဖင့္ ပို၍စည္း႐ံုးေရး သေဘာေဆာင္ၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကေနဒါႏုိင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ား အျမဲတမ္းေနထုိင္မႈ အျမင့္ဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ကေနဒါအစိုးရသည္ ေရႊြ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားအား ကေနဒါႏိုင္ငံႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ သိျမင္မႈမ်ဳိး တည္ေဆာက္ေပးရန္ အားေပးၿပီး ကေနဒါႏုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားသူမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာသူမ်ား ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္လကၡဏာရပ္ သေဘာတရားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လိုက္ေလ်ာမႈနည္းပါးလွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ုရွားႏုိင္ငံသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား၌ တစ္ႀကိမ္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတစ္ႀကိမ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား အလံုးအရင္း ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာသူမ်ားကို ႐ုရွားမ်ားက မေကာင္းျမင္ၾကၿပီး မႀကိဳဆုိထုိက္ေသာ မဖြယ္ရာေသာ ဧည့္သည္မ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်လာသူမ်ားကို အျပင္လူမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႐ုရွားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ကိုယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာကို မွ်ေ၀ခံစားျခင္းမွ ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအသီးသီး၌ မိမိႏုိင္ငံ၏ ကိုယ္ပုိင္အမွတ္လကၡဏာ ကုိယ္စီရွိၾကၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈဟူသည္ ႏိုင္ငံ၏ကိုယ္ပုိင္ အမွတ္လကၡဏာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရင္ဆုိင္ရေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

October 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.