<

■ သတင္းထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ မီဒီယာပိုင္း အားနည္းမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေန

မေလးရွားဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ မီဒီယာပိုင္းဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းျခင္းအေပၚ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ပရိသတ္မ်ား
ေ၀ဖန္မႈျမင့္တက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီသည္ ပရိသတ္စိတ္၀င္စားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ေဘာလံုးအပါအ၀င္
အျခားအားကစားနည္းမ်ားအား တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ျပသမႈ အားနည္းျခင္း၊ ေန႔စဥ္အလိုက္က်င္းပမည့္ အားကစားနည္းမ်ား၏ ပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္
ရလဒ္မ်ားထုတ္ျပန္မႈ အား နည္းျခင္းအေပၚ ေ၀ဖန္မႈရိွေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၏ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆိုက္ႏွင့္ အြန္လိုင္း App တြင္လည္း
ပြဲစဥ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအား အလြယ္တကူၾကည့္႐ႈ၍မရျခင္း၊ အြန္လိုင္းမွ Live Stream ၾကည့္႐ႈ၍မရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ Kuala Lumpur 2017
စာမ်က္ႏွာ တြင္ ျမန္မာအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ေ၀ဖန္ေရးသားမႈမ်ားရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

Photo:kualalumpur2017.com.my

August 15, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.