<

အက်ဳိးဆက္အေပၚ မည္သူတာ၀န္ယူမည္နည္း

ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆက္တုိက္က်ဆင္းေနခ်ိန္တြင္ ဗဟုိဘဏ္က ေဒၚလာလြတ္လပ္စြာ ၀ယ္ယူခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ ဗဟုိဘဏ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေငြလဲေစ်းကြက္ (Manage Float) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ၿပီး ဘဏ္မ်ားမွ ဗဟုိဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းအေပၚ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက အတုိးအေလွ်ာ့ ၈ က်ပ္ (+/- 0.8) သတ္မွတ္ထားမႈကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၃ တြင္ ပယ္ဖ်က္၍ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္လုိက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳက္နက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးသည္ လ်င္ျမန္ေသာအရွိန္ျဖင့္ ဆက္လက္က်ဆင္းကာ ယမန္ေန႔က ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာက်ပ္ ၁၅၂၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။

ေစ်းကြက္အတြင္း ေငြလဲႏႈန္း အတက္အက် ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ အေျခအေနအေပၚ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေ၀ဖန္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ ဗဟုိဘဏ္က ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေငြလဲေစ်းကြက္ကုိ Float လုပ္ေပးခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈကုိ အမ်ားကေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ဗဟုိဘဏ္ သတ္မွတ္ေသာ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းကုိ ပယ္ဖ်က္လုိက္မႈ ေ၀ဖန္ခံေနရၿပီး တခ်ဳိ႕ကလည္း အစုိးရ၏ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ဆင္းမႈအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ယင္းနည္းဗ်ဴဟာ မွန္ကန္ဖြယ္ရွိသည္ဟု သုံးသပ္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဘက္ဘက္မွ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေနအထားတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္လုိက္ျခင္းအေပၚ အမ်ားက စုိးရိမ္မကင္း ျဖစ္ေနၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ေငြေၾကးတန္ဖုိး က်ဆင္းေနရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတုိင္း အေရာင္းအ၀ယ္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္လွ်င္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးကုိ မွ်ေျခတစ္ခု၌ ထိန္းႏုိင္လိမ့္မည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ သုိ႔မဟုတ္ဘဲ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအရ ေဒၚလာတန္ဖုိးကုိ လြတ္လပ္စြာ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္၌ ေငြကစားသူအခ်ဳိ႕က ေဒၚလာတန္ဖုိး ဆြဲတင္မႈမ်ား ပုိလာႏုိင္သည္ဟုလည္း လုပ္ငန္းရွင္အခ်ဳိ႕က သုံးသပ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေဒၚလာေစ်းကြက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေတာ့ပါက က်ပ္ေငြတန္ဖုိးပုိ၍ က်ဆင္းကာ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္မည့္ အခ်က္အေပၚ စီးပြားေရးေလာကအတြင္း စုိးရြံ႕ထိတ္လန္႔ေနသည္။ ႏွစ္ရက္ခန္႔အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆုိးရြားစြာ က်ဆင္းသြားျခင္းကုိၾကည့္လွ်င္ ဗဟုိဘဏ္၏ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းပုံ မွားယြင္းသြားၿပီလားဆုိသည့္ သံသယမ်ားလည္း တုိးပြားလာေစခဲ့ျပန္သည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ဆင္းျခင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၈၀ ခန္႔မွာ ကမၻာ့စီးပြားေရးေစ်းကြက္ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႏႈန္းရွင္မဲ့ (Free Float) လဲလွယ္မႈ စနစ္က်င့္သုံးကာ တည္ၿငိမ္စြာ ၾကံ့ၾကံ့ခံ၍ ဆက္သြားပါက က်ပ္ေငြႏွင့္ ေဒၚလာတန္ဖုိး အလုိလုိ မွ်ေျခညီသြားမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္လ္က ဆုိေနျပန္သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ လက္ရွိကာလတြင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အတက္အက် လ်င္ျမန္မႈႏွင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖုိးက်ဆင္းမႈမွာ မူမမွန္သည့္ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ မၾကာမီဘတ္ဂ်က္ရာသီ စတင္ေတာ့မည့္အခါတြင္ ပုံမွန္အေလ့အထအရ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး ဆက္လက္က်ဆင္းမည္ ဆုိပါက တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး အေျခအေနသည္ ထင္သည္ထက္ ဆုိးရြားႏုိင္သည့္အေပၚ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ ျပင္ဆင္ထားရန္ လုိအပ္သည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ က်ပ္ေငြတန္ဖုိး က်ဆင္းျခင္း၏ ဂယက္သည္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ ေဒၚလာလက္၀ယ္ကုိင္ေဆာင္၍ ေစ်းကြက္ကစားေနၾကသူမ်ားအား သက္ေရာက္မႈမရွိဘဲ အေျခခံျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲတြင္းပုိနက္ေစမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနသည္က ျငင္းမရႏုိင္ေပ။
ပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးသိသာစြာ တုိးတက္မႈမရွိသည့္အျပင္ စီးပြားေရးေစ်းကြက္အရ ငယ္ရြယ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ လက္ရွိအေနအထားအတုိင္း ဆက္သြားလွ်င္ မၾကာမီၿပိဳလဲသြားမည့္ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္ပင္ ၾကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေပသည္။ ထုိသုိ႔ ႀကီးမားသည့္အႏၲရာယ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရခ်ိန္တြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ မွန္ကန္ေသာ ေရတုိေရရွည္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္သူတုိ႔၏ Risk ကုိလည္း ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ေပသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက မေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္ၿပီး ယင္း၏အက်ဳိးဆက္ကုိ သက္ဆုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.