<

အစိုးရတစ္ရပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဇူလုိင္ ၂၀ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန႐ုံး၌  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ အစုိးရတစ္ရပ္ဆုိသည္မွာ အဂတိလုိက္စားသည္ဟု စြပ္စြဲမႈကင္း႐ုံသာမက အဂတိလုိက္စားေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက သံသယပင္မရွိရန္ ေနထုိင္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ အစုိးရအေနနဲ႔ အထူးအေလးေပးတာကေတာ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစုိးရ၊ တာ၀န္သိတဲ့ အစုိးရ၊ တာ၀န္ယူတဲ့ အစုိးရ။ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစုိးရဆုိတာ ျပည္သူက သံသယေတာင္မရွိရတဲ့ အစုိးရ၊ ျပည္သူက အေၾကာင္းေၾကာင္းမုိ႔လုိ႔ အစုိးရ လူႀကီးေတြက မသန္႔ရွင္းဘူး၊ အဂတိလုိက္စားမႈ မကင္းဘူးလုိ႔ ထင္ရင္ေတာင္မွ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံ နာပါတယ္”  ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရိွတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အႀကီးမားဆံုးၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈဟူသည္ တရားမ၀င္ ကိုယ္ပိုင္အက်ဳိးအျမတ္အတြက္ အစိုးရအရာရိွမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းလုပ္ရပ္သည္ အစိုးရအရာရိွတာ၀န္ ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္မႈရိွမွသာ အစိုးရအာဏာရိွသူတစ္ဦး၏ တရားမ၀င္လုပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိလုိက္စားမႈဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး တြင္ လာဘ္စားျခင္း၊အာဏာျပၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္း၊ခ႐ိုနီ၀ါဒ၊ေဆြမ်ဳိးေကာင္းစား  ေရး၀ါဒ၊ သူေကာင္းျပဳျခင္း၊ အာဏာရိွသူႏွင့္ အက်ဳိးအျမတ္ရယူလိုသူတို႔ၾကား ပြဲစားလုပ္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့္ အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။

အဂတိလုိက္စားျခင္းသည္ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ႀကီးထြားေစသည္။ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျခားရည္ရြယ္ ခ်က္အတြက္ အစိုးရအာဏာကို တလြဲအသံုးျပဳျခင္းမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိ လုိက္စားမႈအျဖစ္ ထည့္သြင္းလာၾကသည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုတြင္ ယင္း၏ ပင္မရည္ ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေသာ အက်ဳိးအျမတ္ရိွေနသူမ်ားထံမွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္ အပံ့ေပၚတြင္ မွီခိုေနျခင္းသည္လည္း အဂတိလုိက္စားမႈပင္ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံေရးတြင္ အဂတိလုိက္စားမႈသည္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပ်က္ျပားေစျခင္းျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေကာင္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဖ်က္ဆီးပစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳမႈတို႔၌ အဂတိလုိက္စားျခင္းသည္ တာ၀န္ခံမႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး မူ၀ါဒခ်မွတ္ရာ တြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈကို အခ်ဳိးပ်က္ေစသည္။ တရားေရးစနစ္၌ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ အေပးအယူလုပ္ျခင္းျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို ပ်က္ျပားေစသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၌ အဂတိလုိက္စားျခင္းသည္ လုပ္ငန္းဌာနမ်ား၏ လ်ာထားခ်က္မ်ား မျပည့္မီျခင္း ရလဒ္မ်ားကို ထြက္ ေပၚလာေစသည္။ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အဆင္ေျပညီညြတ္မႈ မရိွေတာ့ျခင္း၊ အရင္းအျမစ္မ်ား လမ္းလြဲေရာက္ရိွသြားျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆုိင္ေသာ ႐ံုးမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အဂတိလုိက္စားမႈသည္ အစိုးရ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ ရည္ကို ပ်က္စီးသြားေစသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈသည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ တရား၀င္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ လက္သင့္ခံႏုိင္မႈကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကေရစီစံတန္ဖိုးမ်ားကို ပ်က္ျပားေစသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ လူထု၏ ယံုၾကည္မႈ ပ်က္ယြင္းသြားသည္။

အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာက႑တြင္ ျပည္သူ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ လာဘ္ေငြ ႏွင့္ ဗုန္းေငြမ်ား မ်ားျပားလွေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ လမ္းလြဲသြားျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အခ်ဳိးပ်က္သြားေစသည္။ အေပးအယူမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားကို တလြဲအသံုးျပဳရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္တို႔က စီမံကိန္းမ်ားကို ဖန္တီးၾကသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အျခား ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲေရးတို႔အား ေလ်ာ့ရဲသြားေစၿပီး အစိုးရ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၏အရည္အေသြးကို ေလ်ာ့က်သြားေစသည္။ အစိုးရအေပၚ သို႔ ဘတ္ဂ်က္ေငြဆိုင္ရာဖိအား ပိုမိုလာေစသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အစုိးရတစ္ရပ္ဟူသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း အဂတိလုိက္စားသည္ဟု စြပ္စြဲခံရမႈ ကင္း႐ုံမွ်မက အဂတိလုိက္ စားေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားက သံသယပင္မရွိေအာင္ ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

July 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.