<

လုပ္ငန္းခြင္၌ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

လုပ္ငန္းခြင္၌ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ လံႈ႔ေဆာ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ေစ့ေဆာ္ႏုိင္စြမ္း ရွိျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈအေပၚ၌ အေျခခံသည္။ လူမ်ားက မိမိအေပၚ၌ ယံုၾကည္သည့္အခါ မိမိ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ယံုၾကည္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ မေရရာေသာ အေနအထား၌ပင္လွ်င္ ၎တုိ႔အေပၚ မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈက ၾသဇာသက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ ၎တုိ႔က မိမိသည္ေျပာသည့္အတုိင္း လုပ္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းေျခာက္ရပ္ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အလုပ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လုပ္ရေၾကာင္း သိျမင္ပါ – မိမိေျပာဆုိသည့္အတုိင္း ကတိတည္ျခင္းႏွင့္ မိမိ၏ အမူအက်င့္မ်ားသည္ မိမိသတ္မွတ္ထားသည့္ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းတို႔ကို အမ်ားသိရွိျခင္းမွေန၍ ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အလုပ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္လုပ္ကာ အားထုတ္မႈမွ လာျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းယံုၾကည္မႈ ဆံုး႐ံႈးသြားသည္ႏွင့္ ျပန္လည္ရရွိရန္ လြန္စြာခက္ခဲသြားႏိုင္သည္။

႐ိုးသား၍ ေထာက္ကူမႈေပးပါ – သိသင့္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို နားလည္ၿပီး ၎တုိ႔၏ အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ သည္းမခံႏုိင္ေသာ ခံစားမႈမ်ားကို စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္၍ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ပါ။ အမွားျပဳလုပ္သည့္အခါ၌ပင္လွ်င္ မိမိ၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေပၚ နားလည္မႈႏွင့္ ေထာက္ကူမႈကို ျပသပါ။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ရွည္လ်ားေသာ ခရီးစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေျပာထားသည့္အတုိင္း ဆံုးခန္းတိုင္ျပဳလုပ္ပါ – အေကာင္းဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ပါသည့္ အေျပာမ်ားသည္ပင္လွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေနာက္မွလိုက္ပါလာျခင္းမရွိပါက အႏွစ္မပါ ဗလာသက္သက္သာျဖစ္သည္။ မိမိအေနျဖင့္ ေျပာသည့္အတုိင္း လုပ္ႏုိင္မွသာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ရာ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး မိမိအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမရွိပါက ကတိျပဳေျပာဆုိျခင္း မျပဳအပ္ေပ။ ေပးထားသည့္ကတိကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းသည္ မိမိ တည္ေဆာက္ယူထားသည့္ ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္စီးေစသည့္အျပင္ လူအမ်ားက မိမိအား ေနာင္တြင္လည္း ယံုၾကည္ၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

တစ္သမတ္တည္းျဖစ္ပါေစ – အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေနသည္ဆုိပါက တစ္သမတ္တည္း လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုသည္။ မည္သည့္အရာကိုမွ် စိတ္႐ူးေပါက္သလို ေျပာဆုိျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ေျပာထားသည့္ကတိမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းသည္ ဆက္ဆံေရးအားလံုး၌ မိမိအမူအက်င့္၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ၿပီး တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ပိုမိုခိုင္မာ၍လာသည္။

ေကာင္းမြန္သည့္ အမူအက်င့္ကို စံျပဳသတ္မွတ္ထားပါ – အဖြဲ႕အစည္းတည္းဟူသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ၏ အမူအက်င့္ထက္ ပို၍က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆုိၾကေသာအရာဟူ၍ မရွိေပ။ ေခါင္းေဆာင္၏ အမူအက်င့္သည္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ၿပီး ရလဒ္မ်ားဆီသို႔ ေမာင္းႏွင္ႏုိင္စြမ္းလည္းရွိသည္။ မိမိအေနျဖင့္ အဖြဲ႕လိုက္ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္ဟု ေျပာပါက အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်က္ကို အထူးအားေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သူမဆုိ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးသည့္ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တာ၀န္ခံမႈျဖင့္ တည္ေဆာက္ပါ – ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုသာမက အမွားမ်ားကိုလည္း သိျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၀န္ထမ္းမ်ားက မိမိအား ယံုၾကည္ရသူအျဖစ္ ေတြ႕ရွိမွသာ မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္သို႔ လိုက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ႐ိုးသားသည့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈမ်ားကို အားေပးက်င့္သံုးရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ လူအမ်ားအား မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေနာက္သို႔ လိုက္ေစလိုပါက ယံုၾကည္မႈအား ေရရွည္ခိုင္ျမဲေအာင္ တည္ေဆာက္သြားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

July 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.