<

မီးခိုး၏ အႏၲရာယ္မ်ား

ေအာက္စီဂ်င္ လုံေလာက္စြာမရွိေသာ မီးမ်ားမွေန၍ ထြက္ေပၚလာေသာ မီးခိုး၌  မီးေတာက္အျဖစ္ ေလာင္ကြၽမ္းေစႏုိင္ေသာ ဓာတ္ေပါင္းပါ၀င္မႈႏႈန္း ျမင့္မားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးခိုးထုႀကီးသည္ ေလထု၌မွ ေအာက္စီဂ်င္ႏွင့္ ထိေတြ႕သည့္အခါ မီးေမႊးႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိၿပီး ေလထုထဲ၌ ေနာက္ထပ္ မီးေတာက္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ မီးခိုးကို ႐ွဴသြင္းရျခင္းသည္ မီးခိုး၏ အႏၲရာယ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈမွသည္ ေသဆုံးသည္အထိ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ မီးမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာေသာ မီးခိုး၌ ပါ၀င္သည့္ ဓာတ္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔သည္ က်န္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစ႐ုံသာမက အဆိပ္ျဖစ္ေစမႈ လြန္စြာျမင့္မားသည္။ အႀကီးမားဆုံး အႏၲရာယ္မွာ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆုိက္မွေန၍  ကာဗြန္မိုေနာက္ဆုိက္ အဆိပ္သင့္ျခင္း ျဖစ္ေပၚမႈပင္ျဖစ္သည္။ ကာဗြန္မိုေနာက္ဆုိက္ႏွင့္အတူ ဟုိက္ဒ႐ိုဂ်င္ဆုိက္ယာႏုိက္ႏွင့္ ေဖာ့စ္ဂ်င္းအဆိပ္သင့္ျခင္းတို႔လည္း ပူးတြဲျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မီးခိုးမ်ား ႐ွဴသြင္းမိျခင္းသည္ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြားျခင္းႏွင့္ သတိလစ္သြားျခင္းကို အလ်င္အျမန္ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မီးခိုးတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဆာလ္ဖာေအာက္ဆုိက္၊ ဟုိက္ဒ႐ိုဂ်င္ကလို႐ုိဒ္ႏွင့္ ဟုိက္ဒ႐ိုဂ်င္ဖလို႐ုိဒ္တို႔သည္ အေငြ႕ပုံသဏၭာန္မ်ားရွိ ဆာဖ်ဴရစ္အက္စစ္၊ ဟုိက္ဒ႐ိုကလိုရစ္အက္စစ္ႏွင့္ ဟုိက္ဒ႐ိုဖလိုရစ္အက္စစ္တို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕သည့္အခါ အရာ၀တၳဳမ်ားကိုသာမက အဆုတ္မ်ားကိုပါ စားပစ္လုိက္ႏုိင္သည့္ ဂုဏ္သတၱိရွိသည္။ အိပ္ေပ်ာ္ေနသည့္အခါ ႏွာေခါင္းသာမက ဦးေႏွာက္သည္ပင္လွ်င္ မီးခိုးကို အာ႐ုံခံစားႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ အဆုတ္ထဲ၌ မီးခိုးမ်ားဖုံးလာသည့္အခါမွသာ ဦးေႏွာက္သည္ ႏုိးၾကားလာၿပီး လူကႏုိး၍လာသည္။ သို႔ေသာ္ မီးခိုးေၾကာင့္ အားအင္ခ်ည့္နဲ႔သြားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အရက္မူး၊ ေဆးမူးေနသည့္အခါတြင္လည္းေကာင္း ယင္းျဖစ္စဥ္က အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ေပ။

မီးခိုးမ်ားအနက္ စီးကရက္မီးခိုးသည္ အဆုတ္ေရာဂါ၊ ႏွလုံးေရာဂါႏွင့္ကင္ဆာေရာဂါတို႔ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္ ထပ္ဆင့္အႏၲရာယ္ရွိသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအတြင္း ညစ္ညမ္းသည့္အရာမ်ား ပါ၀င္မႈႏႈန္းသည္ စီးကရက္မီးခိုး၌ ပါ၀င္မႈႏႈန္းထက္ နည္းပါးေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား ေလာင္ကြၽမ္းမႈ၊ ေတာမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေလထုအတြင္း မီးခိုးမ်ား ေရာေႏွာပါ၀င္ေနတတ္သည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည့္ ေလထုအတြင္း ညစ္ညမ္းမႈ ၈၈၀ မုိက္ခ႐ိုဂရမ္/ ကုဗမီတာလွ်င္ PM 2 . 5 ကို တစ္ေန႔ထိေတြ႕ရျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုလုိက္၍ စီးကရက္တစ္လိပ္သို႔မဟုတ္ ႏွစ္လိပ္၏ မီးခိုးမ်ားကို ႐ွဴသြင္းရျခင္းႏွင့္ ညီမွ်သည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္၀န္းက်င္ ေလထုအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြင္း ရွိႏုိင္သည့္  ေအာ္ဂဲနစ္ဓာတ္ေပါင္းမ်ားသည္ စီးကရက္မီးခိုးထက္ ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခပို၍ ျမင့္မားႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိသည္။ မီးခိုးမ်ားသည္ ျမင္ႏုိင္စြမ္းကို မႈန္၀ါးသြားေစေသာေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေသာ ေနရာမ်ားမွေန၍ ေနထုိင္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားရာ၌ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ ၎အျပင္ ထူထဲေသာ မီးခိုးမ်ားသည္ မီးသတ္သမားမ်ားကို စိတ္႐ႈပ္ေထြးသြားေစႏုိင္ၿပီး အခ်ိန္၊ ေနရာအစရွိသည္တို႔ကို စဥ္းစားမရ ျဖစ္သြားေစႏုိင္သည္။

မည္သည့္ႏုိင္ငံ၌မဆို အစိုးရဟူသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈကို တာ၀န္ခံထားရသည္သာမက ေလထုညစ္ညမ္းမႈကဲ့သို႔ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာကိစၥမ်ား အတြက္လည္း တာ၀န္ရွိသည္ျဖစ္၍ အမ်ားျပည္သူမ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ မီးခိုး၏ အႏၲရာယ္မ်ားကို အျမန္ဆုံး ဖယ္ရွားရွင္းလင္းေပးႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဧျပီ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

April 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.