<

အဂတိလိုက္စားျခင္း၏ ျပည္သူတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ား

အဂတိလိုက္စားျခင္းသည္ ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္႐ုံသာမက ယိုယြင္းပ်က္စီးၿပီး ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေသာ ကိစၥလည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားျခင္းသည္ ရပ္တန္႔သြားျခင္း မရွိဘဲ အျမဲတေစ ျမင့္တက္လာေနပံုရသည္။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ အဂတိလိုက္စားမႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ အျခားသူမ်ား၏ ႐ႈတ္ခ်ျပစ္တင္ခံရမႈမွ လြတ္ကင္းေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကိုယ္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရွာေဖြႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ယူ၍ပင္ ေနၾကေသးသည္။ ပို၍ဆုိးရြားေသာအေနအထား၌ အဂတိလိုက္စားမႈ၌ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာ ရာထူးမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္လည္း အဂတိလိုက္စားမႈအား ၎တို႔၏ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းဟု သေဘာထားလိုက္ၾကၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈကို အားေပးျခင္းမရွိပါက မိမိတို႔၏အလုပ္မ်ား အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆိုင္းငံ့ထားခံရသည့္ (သို႔မဟုတ္) လံုး၀လုပ္ကိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အေနအထားသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားမည္ဟု လက္ခံလိုက္ၾကေတာ့သည္။ အဂတိလိုက္စားျခင္း၏ ျပည္သူတို႔အေပၚ သက္ေရာက္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။

အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၌ အရည္အေသြးေလ်ာ့နည္းျခင္း – အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ စနစ္တစ္ရပ္တြင္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အရည္အေသြး ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ တစ္စံုတစ္ဦးအေနျဖင့္ အရည္အေသြးကို ေတာင္းဆိုပါက ယင္းအတြက္ လာဘ္ေငြေပးရန္ လိုအပ္လာလိမ့္မည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အေနအထားသည္ စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ား၌ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

မွန္ကန္သည့္တရားစီရင္မႈ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း – တရားေရးစနစ္၌ အဂတိလိုက္စားမႈရွိပါက တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာၾကရသည္။ သက္ေသအေထာက္အထား မခိုင္လံုျခင္း (သို႔မဟုတ္) သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပစ္မႈမ်ားကို သံသယ၏အက်ဳိးဟု ေခၚဆိုကာ ပယ္ဖ်က္ပစ္ႏိုင္သည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕စနစ္အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈရွိပါက စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္း စဥ္မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီလ်က္ ၾကာျမင့္၍သြားႏိုင္သည္။ ၾကန္႔ၾကာေနေသာ တရားမွ်တမႈမွသည္ ျငင္းပယ္ခံလိုက္ရေသာ တရားမွ်တမႈ ျဖစ္သြားတတ္သည္။

အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ – ဥပမာအားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ပညာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေစရန္အတြက္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳမိန္႔ (ပါမစ္) မ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထား သည္။ ယင္းပါမစ္သည္ အေျခခံအေဆာက္အအံု ျပည့္စံုမႈႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိ၍ တရား၀င္ေသာ ဆရာ/ဆရာမ၊ ၀န္ထမ္းမ်ား စုစည္းထားႏုိင္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီျခင္းမရွိသည့္ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳလိုက္ၾကသည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားက အရည္အေသြး မျပည့္မီသူမ်ားကိုသာ ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ဘြဲ႕ရေသာ္လည္း အရည္အခ်င္းမရွိေသာေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၾကရသည္။

ညံ့ဖ်င္းေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး – အဂတိလိုက္စားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားအၾကား၌ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားျပားျခင္းသည္ သန္႔ရွင္းသည့္ ေသာက္သံုးေရမရျခင္း၊ ေကာင္းမြန္သည့္လမ္းမ်ား မရွိျခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ား အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းျခင္း – ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ ေျမထုညစ္ညမ္းမႈတို႔သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စက္႐ုံမ်ားမွ လာသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔အား ပံုမွန္ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုသည္။ အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားရွိပါက စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားက အႏၲရာယ္ရွိသည့္ အညစ္အေၾကးမ်ားအား ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေျမထုထဲသို႔ စြန္႔ပစ္ျခင္းအား မ်က္ႏွာလႊဲထားၾကမည္ျဖစ္သည္။

ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားျခင္း – ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ားကို စနစ္က်မွန္ကန္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား မလုပ္ဘဲ ထုတ္ေပးပါက ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေသဆံုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။  အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ မည္သည့္စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကိုမွ် မခံရဘဲ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရရွိႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ရွိေနသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ႀကီးမားစြာရွိေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ ထိေရာက္ေသာအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဧၿပီ ၂၁ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

April 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.