<

အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ သီးသန္႔တည္ရွိမႈ

အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ သီးသန္႔တည္ရွိမႈ (Privacy) ဟူသည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ အုပ္စုတစ္စု၏ ၎တို႔ဘာသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္သီးတျခား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ေနႏုိင္စြမ္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎တို႔ႏွစ္သက္သလို ထုတ္ေဖာ္ျပႏုိင္သည္။ မည္သည္ကို Privacy ဟု သတ္မွတ္သနည္းဟူသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ နယ္နိမိတ္အပုိင္းအျခားမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္သည့္ အရာမ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္အလုိက္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအလုိက္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။ သို႔ေသာ္  ပင္မအေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ တစ္စုံတစ္ရာသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအတြက္ Privacy ျဖစ္သည့္အခါ ယင္းတစ္စုံတစ္ရာသည္ ထိုသူအတြက္ ေမြးရာပါအထူးကိစၥ သို႔မဟုတ္ ထိရွမခံႏုိင္ေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ Privacy ၏ နယ္ေျမသည္ လုံျခံဳမႈ (အတြင္းေရး) ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအရ ဆက္ႏႊယ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းတြင္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ အသုံးျပဳမႈအျပင္ အခ်က္အလက္က ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ား ပါ၀င္သည္။ Privacy သည္ ကုိယ္ခႏၶာႏွင့္ဆုိင္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာပုံစံ တစ္မ်ဳိးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။

အစိုးရ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းတို႔က Privacy ကို ခြင့္မျပဳဘဲ ၀င္ေရာက္ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း မျပဳရန္ လူ႔အခြင့္အေရး တစ္ရပ္သည္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔၏ Privacy ဆုိင္ရာဥပေဒတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ပါ၀င္သည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Privacy ကိစၥကို ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအတြင္း၌ပင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲ ထားသည္။ ႏုိင္ငံအားလုံးနီးပါး၌ Privacy ကို တစ္နည္းနည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ပုံမွန္သေဘာအရ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၏ ၀င္ေငြ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခြန္ဥပေဒအရ မွ်ေ၀ရန္ လိုအပ္သည္။ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ တစ္သီးပုဂၢလဆုိင္ရာ Privacy သည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနတတ္သည္။ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဥပေဒမ်ားတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားယဥ္ေက်းမႈမ်ား၌ Privacy ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ျပရန္ လိုအပ္သည္။

Privacy ဟူသည္ လူသားတို႔၏ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္  အျမင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းႏုိင္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အႏၲရာယ္မ်ား၊ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္အတူ Privacy ကို မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ စေတးပစ္လုိက္ၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အျခားသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လူတို႔သည္ မိမိ၏ အမည္နာမကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတတ္ၾကသည္။ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး မည္သို႔မည္ပုံ အသုံးျပဳမည္ကို ပြင့္လင္းျမင္သာရွိသည္ဟု အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းသူမ်ားအေပၚ ႐ႈျမင္ပါက လူတို႔သည္ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ Privacy ကို စေတးပစ္ရန္ ပို၍ဆႏၵရွိေၾကာင္း သုေတသနမ်ားက ျပသခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ဆုလာဘ္တစ္ခုကို ရရွိရန္ ေလာင္းေၾကးထပ္ရာ၌ (တစ္ခါတစ္ရံ ေၾကာ္ျငာရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္) လူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏စိတ္ဆႏၵအေလ်ာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးတတ္ၾကသည္။ မိမိတို႔ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀လုိက္သည့္အခါ ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ခုိးယူျခင္း သို႔မဟုတ္ မေလ်ာ္မကန္ သုံးစြဲျခင္း ျပဳလုပ္ခံရတတ္ကာ အျခားသူမ်ားက မိမိ၏ အေယာင္ေဆာင္မႈမ်ား ဆီသို႔လည္း ဦးတည္သြားႏုိင္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူသားတစ္ဦး၏ ေမြးရာပါ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားထဲတြင္ Privacy လည္း ပါ၀င္ၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ Privacy ဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ အေရးႀကီးသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

April 3, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.