<

အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

အၾကမ္းအားျဖင့္ ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာကို မိမိပုဂၢလိက အက်ဳိးအတြက္ အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းကို အဂတိလိုက္စားမႈဟု ေခၚသည္။ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သူမ်ားက မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ခြဲေ၀ခ်ထားရာ၌ လည္းေကာင္း လုပ္ငန္းစဥ္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မေလ်ာ္မကန္ျပဳျခင္းအား ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈဟု ေခၚသည္။ မိမိ၏အာဏာ တည္ျမဲေရး၊ မိမိေရာက္ရွိေနသည့္ အေနအထား တည္ျမဲေရးႏွင့္ ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀ေရးတို႔အတြက္ မိမိ၏ ရာထူးအာဏာကို အလြဲသံုးစား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဟူသည္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း အသိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္၊ မည္သို႔မည္ပံု၊ မည္သည့္အရာကို၊ မည္ေရြ႕မည္မွ် ျပဳလုပ္မည္ကို အသိေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာရွိမ်ား၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အမ်ားျမင္သာေအာင္ႏွင့္ နားလည္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းတို႔သည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္း၌ ပါ၀င္သည္။ အမ်ားျပည္သူ တို႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သိရွိမွသာ ၎တို႔ကို တာ၀န္ခံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈသည္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အေသခ်ာဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအားလံုး၏ အနာဂတ္ဘ၀မ်ား ရပ္တည္ေနသည့္ လူမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူ ယံုၾကည္မႈ တိုးတက္ေရးအား အေထာက္အကူျပဳသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ အဆိုးရြားဆံုး ကိစၥမ်ား၌ လူအမ်ား၏ အသက္မ်ားပင္ ဆံုး႐ႈံးေစႏုိင္သည္။ အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးတို႔ ဆံုး႐ႈံးရသည္။ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတား တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ စနစ္တစ္ရပ္တြင္ ႐ံုးမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား အတြက္ အလြဲသံုးစားျပဳသည့္အခါ ၎တို႔၏ တရား၀င္ျဖစ္မႈကို ဆံုး႐ႈံးလိုက္ရသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ အေျခက်ၿပီးသား ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား၌ပင္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေစႏုိင္ရာ အေျခတည္စ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ား အတြက္မူ ထိခိုက္မႈမွာ ဆိုဖြယ္ရာပင္ မရွိေတာ့ေပ။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိေနသည့္ အေျခအေန တစ္ရပ္ေအာက္၌ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္မွာ အလြန္အမင္း ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚသို႔ လည္းေကာင္း၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအေပၚသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္မႈအေပၚသို႔ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈသည္ ယုတ္ေလ်ာ့က်ဆင္း၍ လာမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ကာ စိတ္မ၀င္စားေတာ့ပါက အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးမွာလည္း ပို၍ပင္ ေ၀း၍သြားမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းေစကာမူ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႐ံုးမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ အေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါက လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတို႔ အေနျဖင့္ ၎တို႔အေပၚ အယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ကာ စိတ္ပါ၀င္စားမႈမရွိပါက လည္းေကာင္း ထိေရာက္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ျဖစ္လာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

March 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.