<

အစိုးရေကာင္းႏွင့္ အစိုးရဆိုး

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတြင္ လူအမ်ားစု အထူးသျဖင့္ အေျခခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀အဆင့္အတန္း တုိးတက္ျမင့္မားေစေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ျဖင့္ အစိုးရယႏၲရားကို လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ လူထုအတြက္ အစိုးရေကာင္းဟုေခၚဆိုရေပလိမ့္မည္။ သို႔မဟုတ္ဘဲ Good Governance အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းတစ္ရပ္တြင္ ရိွသင့္ရိွထိုက္၊ လိုက္နာသင့္လိုက္နာထိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈတတ္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုမူ လူထုဘက္တြင္မရိွေသာအစိုးရ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစိုးရဆိုးဟု သတ္မွတ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ေကာင္းမြန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ Good Governance ကို အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္သံုးခုျဖင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးႏုိင္သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ Rule of Law၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ Transparency ႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ Accountability တို႔ျဖင့္ အကဲျဖတ္ႏုိင္သည္။ ၎တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေရးပါေသာ ေဒါက္တိုင္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈဆိုသည့္ ေဒါက္တိုင္ႏွစ္ခုသည္ ဆက္စပ္မႈရိွသည္။ အထူးသျဖင့္ ယင္းအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းအစိုးရမ်ဳိးကို ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟု မေခၚတြင္ထိုက္ေပ။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟု သတ္မွတ္လိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ဥေပကၡာျပဳ၍မရဘဲ သီလေဆာက္တည္သကဲ့သို႔ လိုက္နာက်င့္သံုး ေစာင့္ထိန္းရမည္ျဖစ္သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ေရပန္းစားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈအေပၚ လူထုအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာမရိွခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအစိုးရအတြက္မူ ယင္းတို႔သည္ အစိုးရအေကာင္းအဆိုးအေပၚ ပိုင္းျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ စံသတ္မွတ္မႈမ်ားျဖစ္လာသည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္သည့္ကိစၥမ်ား အထူးသျဖင့္ အေျခခံလူထုအေပၚ အဓိကသက္ေရာက္ေစမည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈမ်ား၊ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာရန္ မ်ားစြာလိုအပ္သည္။ လူထုအေပၚ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားေစသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်ျပအသိေပးျခင္း၊ လူနည္းစု ေကာင္းစားေရးအတြက္မဟုတ္ဘဲ ေအာက္ေျခလူတန္းစားအတြက္ အက်ဳိးရိွေစေသာ အာမခံခ်က္မ်ားကို ခ်ျပႏုိင္ရန္လိုအပ္သည္။ အဘက္ဘက္မွ နိမ့္က်ေနေသာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ ေဖာ္ေဆာင္လုိက္သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာမြဲျပည္သူတို႔ကိုသာ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့မည္ဆုိလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ယင္းသို႔လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈ ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယခင္အစိုးရအဆက္ဆက္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ လူထု၏ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္မႈကိုခံရသည့္အျပင္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈဆိုသည့္ အေလ့အထမရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ျပည္သူအမ်ားစုက တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ ဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရိွ၊ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈမရိွပါက လူထုအေနျဖင့္ စစ္မွန္သည့္အေျပာင္းအလဲကို မည္သို႔မွ်ရရိွမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ျပင္ ဒီမိုကေရစီ၏ စံႏႈန္းမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳကာ လူထုကိုဖိႏွိပ္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသည္လည္း ဆင္းရဲတြင္းမွမလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ လူထုအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ယူ တာ၀န္ခံမႈ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ အစိုးရအေကာင္း၊ အဆိုးကို မွတ္ေက်ာက္တင္ၾကရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၂) ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

February 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.