<

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အင္တာနက္၏သက္ေရာက္မႈ

အခ်က္အလက္ေခတ္ဟု ေခၚဆိုေသာ ယေန႔ေခတ္အား အဆံုးအျဖတ္ေပးေသာ နည္းပညာမွာ အင္တာနက္ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစု အေစာပိုင္းတြင္ ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္ေရး ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္အတူ အေႏွးအျမန္၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား အႀကီးအက်ယ္ မညီမွ်မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ လူသားအားလံုးနီးပါးသည္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္၍ရၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားသည္ နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈ နက္႐ိႈင္းလာျခင္းကို ခံစားလာရၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဥပမာအားျဖင့္ အင္တာနက္ကို အျပင္းအထန္သံုးစြဲမႈသည္ အထီးက်န္ဆန္ျခင္း၊ လူ႔အသိုက္အ၀န္းမွ ဆုတ္ခြာကာ လူ႔ အသိုက္အ၀န္းႏွင့္ ကင္းကြာလာျခင္းတို႔ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ဟု ေဖာ္ျပတတ္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ရရွိႏိုင္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားအရ အင္တာနက္သည္ လူမ်ားကို အထီးက်န္ဆန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးႏွင့္ ကင္းကြာလာေစျခင္းျဖစ္ေစမႈ မရွိဘဲ အမွန္တကယ္၌ လူမႈေရး ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္း၊ လူ႔အသိုက္အ၀န္းထဲ ၀င္ဆံ့လာျခင္းႏွင့္ မိသားစု ႏွင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းတို႔၏ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုအားေကာင္းလာျခင္းတို႔ကိုပင္ ျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

လူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္ေတာ္လွန္ေရး၏ ထြက္ကုန္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူမႈ- ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဓိကအေျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ ထဲမွ တစ္ခုမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ဗဟုိျပဳသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္ သည္။ ယင္း၏ အမွတ္လကၡဏာအျဖစ္ တစ္ဦးခ်င္းဆိုင္ရာ ႀကီးထြားမႈကို အဓိကထားမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ေနရာ၊ အလုပ္၊ မိသားစုႏွင့္ အေထြေထြ သေဘာအေၾကာင္းရင္းခံမ်ားအားျဖင့္ လူ႔အသိုက္အ၀န္းအေပၚ နားလည္မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္သီးပုဂၢလဆန္လာျခင္းသည္ အထီးက်န္ဆန္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္မရသကဲ့သို႔ လူ႔အသုိက္အ၀န္း ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းဟုလည္း အဓိပၸာယ္မရေပ။ ယင္းအစား လူမႈဆက္ဆံေရးကို တစ္ဦးခ်င္းအက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ စံတန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံလ်က္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈျပဳျခင္းဟု ဆိုႏုိုင္သည္။ အြန္လိုင္းေပၚႏွင့္ အြန္လုိင္းျပင္ပ အျပန္အလွန္တံု႔ျပန္မႈ၊ ဆိုက္ဘာ၀န္းက်င္ႏွင့္ တကယ့္၀န္းက်င္တို႔ ေပါင္းစပ္ထားေသာျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္၌ တစ္သီးပုဂၢလလူသား၏ ႏွစ္သက္ခံလိုမႈဘက္ တိမ္းညြတ္ေသာ ရွာပံုေတာ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ လူ႔အသိုက္အ၀န္းတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ကမၻာလံုးအေနျဖင့္ ၾကည့္ပါက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္သည္ အီးေမးလ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္တြင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားကို အသံုးျပဳသူအေရအတြက္သည္ အီး ေမးလ္မ်ားကို အသံုးျပဳသူအေရအတြက္ထက္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ဳိးအစားအားလံုးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအလိုက္ ႏွစ္ရပ္စလံုးတို႔အတြက္ အမ်ားပိုမိုႏွစ္သက္ရာ ပလက္ေဖာင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။ လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္သည္ သိသိသာသာျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းမွာ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမႈဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္ ျဖစ္လာသည္။ Facebook အသံုးျပဳသူအမ်ားစုသည္ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳၾကၿပီး ဒိုင္ေမးရွင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ဆက္သြယ္ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ေရြးခ်ယ္ေသာ ဒိုုင္ေမးရွင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။ အြန္လုိင္းေပၚမွ ဘ၀သည္ တကယ့္႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာအရ အေကာင္အထည္ရွိေသာဘ၀ထက္ ပို၍လူမႈေရး ဆန္လာသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ အင္တာနက္၏ သက္ေရာက္မႈသည္ ႀကီးမားလြန္းၿပီး လူမႈဆက္ဆံေရးအတြက္ပင္ အဓိကက်၍လာေနသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္)

February 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.