<

ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ယံုၾကည္မႈအဆင့္မ်ား က်ဆင္းလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပညာရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စူးစမ္းေလ့လာမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္သည္ ႀကိဳတင္ရိွႏွင့္ထားရမည္ျဖစ္ေသာ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအေပၚယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းျခင္းသည္ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အရည္အေသြးအေပၚ အေျခခံက်ေသာ စိန္ေခၚမႈဟု ယူဆၾကသည္။

အေျခခံသေဘာအရ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ဟူသည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ဟူသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ မေရရာမႈ သို႔မဟုတ္ အားနည္းခ်က္မ်ားရိွေနမႈကို ရင္ဆုိင္ၾကရာ၌ အဆိုပါႏုိင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအား  ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေထာက္ခံမႈဟု နားလည္အပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ကို အစဥ္အလာအရ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ စံတန္ဖိုးတစ္ရပ္ဟု ခံယူၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္ မရိွျခင္းက ဒီမိုကေရစီကို ပ်က္စီးေစေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား မရိွေပ။ ယင္းအစား အယံုအၾကည္မရိွမႈက ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခ်င္စိတ္ကို လံႈ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္စြမ္းပင္ရိွၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးျဖင့္ အကဲျဖတ္ရန္ ဆႏၵကိုပင္ ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ႏိုင္ငံမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မႈအရ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္သည္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီဟု မသတ္မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တစ္သမတ္တည္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရိွရသည္။ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရာ၌မူ စကင္ဒီေနဗီးယားႏိုင္ငံမ်ား (ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြီဒင္၊ အိုက္စလန္) သည္ ယံုၾကည္မႈႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ဥေရာပအလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းရိွ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေဟာင္းမ်ားသည္ အနိမ့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေရရွည္ရပ္တည္လာခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားစြာတို႔၌ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းလာေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ေတြ႕ရိွရေသာ္လည္း လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ႏိုင္ငံအမ်ားစု၌ လမ္းေၾကာင္းမရိွသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚမႈကို ေတြ႕ရိွရသည္။

ပညာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္၏ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ (အမ်ားစု သတိျပဳၾကသည့္) ျခစားမႈ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ၊ (စီးပြားေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ) စြမ္းေဆာင္ရည္၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ၀င္ဆံ့ေစမႈတို႔အား နားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာ၌ အႀကီးအက်ယ္ ခရီးေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားအား သိရိွႏုိင္မႈမွာမူ သိသိသာသာ နည္းပါး၍ေနေသးသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္ က်ဆင္းလာျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာအာေဘ္ာ)

January 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.