<

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ

ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးျမႇင့္တင္လိုပါက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေတာင္စဥ္ေရမရ ေပါက္ကရပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခ်ီတံုခ်တံုပံုစံမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အာဏာရွင္လကၡဏာရပ္မ်ား မျပဘဲ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ အသံုးျပဳလ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္သည့္ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာတို႔သည္ လူတို႔၏ ေလးစားမႈကို ရရွိတတ္ၾကသည္။  အဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းရွိေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ မိမိ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ပိုမိုထက္ျမက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ လုပ္ငန္းသေဘာတရားမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတု႔ိ လိုအပ္သည္။

မိမိ၏အခန္းက႑ကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္မႈရွိေသာ၊ အမ်ားလက္ခံေသာ၊ ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ခိုင္မာစြာ ျပသႏုိင္ရန္လိုသည္။ ယင္းသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အေျခခံအရည္အခ်င္းျဖစ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ လုပ္သားမ်ားသည္လည္း ႀကီးၾကပ္သူ သုိ႔မဟုတ္ မန္ေနဂ်ာမ်ား၌ ယင္းအရည္အခ်င္းကို ရွာေဖြတတ္ၾကသည္။ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားက မိမိ၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ားကို  ယံုၾကည္မႈရွိေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည့္အျပင္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈကိုလည္း ျပသရမည္ ျဖစ္သည္။ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏုိင္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းဟူသည္ မိမိတာ၀န္ယူရာဌာန၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ညႊန္ၾကားရန္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈကို  ျပသျခင္းျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ဳိးကို က်င့္သံုးႏုိင္ရန္လိုသည္။ ေကာင္းမြန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္သည့့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈ ကြၽမ္းက်င္ျခင္းသာမက လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈမ်ဳိးကို က်င့္သံုးႏုိင္သည့္ အရည္အေသြးအေပၚ၌ မူတည္ေနသည္။ မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္မႈဟူသည္ လံုေလာက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား မရေသးမီအထိ မိမိေကာက္ခ်က္မ်ားကို အရန္အျဖစ္သာ သိုမီွးထားျခင္းႏွင့္ ခိုင္မာသည့္ အခ်က္အလက္မပါဘဲ လက္တန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မႈမ်ဳိး မျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းခြင္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အျခားသူမ်ား၏ အဆိုျပဳမႈမ်ားအေပၚသာ မွီခိုမည့္အစား မိမိ၏ ကိုယ္ပိုင္သုေတသနျပဳမႈမ်ဳိး လိုအပ္သည္။

မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို သိရွိမႈအေပၚ အေျခခံလ်က္ တာ၀န္ႏွင့္၀တၱရားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တို႔ကိုယ္စား တာ၀န္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ အဆင့္အတန္းမ်ားအလိုက္ တာ၀န္ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားကို ခြဲေ၀ခ်ထားေပးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအား အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲရန္ မလိုအပ္ပါ။ အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းေၾကာင့္ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈအား မိမိအေနျဖင့္ ယံုၾကည္မႈမရွိဟု အထင္ေရာက္ေစႏုိင္သည္။ အေသးစိတ္ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ၾကသည္။ ေခါင္းေဆာင္သည္ ၎တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္၌ အျမဲတမ္း အျပစ္အနာအဆာ ရွာေနသည္ဟု အထင္ေရာက္သြားတတ္သည္။

မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ အသိအျမင္ အဆင့္အတန္းမ်ားေပၚ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ဆုိင္ရာ ထည့္၀င္မႈမ်ားကို ေလးစားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာ၌ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၏ တင္ျပခ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္။ မိမိ၏အားနည္းခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၀န္ခံၿပီး မိမိ၏ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားထံမွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေလ့လာသင္ယူရမည္။ ႀကီးၾကပ္သူမ်ားႏွင့္  မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ အရာရာျပည့္စံုသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ သို႔ေသာ္ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအေပၚ ႐ိုးသားမႈရွိပါက ၎တို႔အေနျဖင့္ မိမိသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျပတ္သားေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပဳလုပ္သည့္အခါ ယံုၾကည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ မိမိ၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈတို႔သည္ ဟန္ခ်က္ညီရမည္ ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ျပည့္စံုသူတစ္ဦး မဟုတ္ေၾကာင္း အဆက္မျပတ္ ၀န္ခံေနျခင္းမ်ဳိးကို မိမိကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးထဲအထိ ေပါင္းထည့္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ မျပဳသင့္ပါ။ ယင္းက မိမိသည္ ယံုၾကည္ရေလာက္သည့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးမဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ျပေနသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ၾသဇာတိကၠမႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ေခါင္းေဆာင္ဟူသည္ မိမိ၏ အရည္အေသြးကို အျခားသူမ်ားအား ဦးေဆာင္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ားထံမွ ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ျခင္းတု႔ိႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈမ်ဳိး မရွိပါက က်႐ႈံးမႈဆီသုိ႔သာ ဦးတည္သြားလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daiy Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

December 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.