<

သတိျပဳရမည့္ မက္လံုးေပးမႈမ်ား

လူမႈအ၀န္းအ၀ိုင္းအတြင္း မွန္ကန္၍ခိုင္မာသည့္ ကတိက၀တ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ လုပ္ငန္း မ်ားရိွသကဲ့သို႔ အေထြေထြအဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနသူမ်ားအတြက္ မက္လံုးေပး လိမ္လည္ေနျခင္းမ်ားစြာလည္း ရိွေနသည္ကို သတိျပဳၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအထဲတြင္ အတုိးႏႈန္းျမင့္မားစြာေပးမႈ၊ အစုရွယ္ယာအေပၚ အျမတ္ေ၀စု မ်ားျပားစြာ ခြဲေ၀ေပးမႈ၊ ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ပုံစံျဖင့္ မက္လုံးေပးမႈ (Multi-Level Marketing – MLM) မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေနရာ ယင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိျပဳေရွာင္ရွားရန္ အစိုးရက ပန္ၾကားလႊာထုတ္ျပန္၍ သတိေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရိွပါသည္။

အတုိးႏႈန္းျမင့္မားစြာေပးမႈ၊ အစုရွယ္ယာအေပၚ အျမတ္ေ၀စု မ်ားျပားစြာ ခြဲေ၀ေပးမႈ၊ ဆင့္ပြားေစ်းကြက္ပုံစံျဖင့္ မက္လုံးေပးမႈ (Multi-Level Marketing – MLM) မ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိျပဳ ေရွာင္ရွားရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္တုိ႔ က ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာတြင္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္က အသိေပးပန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ လုပ္ကုိင္မည္ဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဥပေဒ၊ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္က လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိပါက အေသးစားေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ကုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေရးေၾကးေရး ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနမွ လုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ အာမခံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္လည္း အာမခံလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕က လုပ္ကုိင္ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္မရိွဘဲ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား၊ အစုရွယ္ယာ ေရာင္းခ်ခြင့္မရိွဘဲ ေရာင္းခ်ေနသူမ်ားေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မသိနားမလည္သူ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မွားယြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမိရာမွာ ေငြေၾကးနစ္နာ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ကို ၾကားသိရေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ “မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ ပန္ၾကားလႊာ” ဟူ၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ရသည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္ေလးခု၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ ၂၄ ခု၊ စုစုေပါင္းဘဏ္ ၂၈ ခုရွိၿပီး ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ စုစုေပါင္း ၁၅ ခုရွိေၾကာင္း၊ အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ၁၆၈ ခုကုိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီး ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လဲလွယ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးကုမၸဏီ စုစုေပါင္းေျခာက္ခုကုိ ခြင့္ျပဳေပးထားေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္း အသိေပးထားသည္။

သို႔ပါ၍ မေလ်ာ္ကန္ေသာနည္းမ်ားျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္၍ မက္လံုးမ်ားေပးကာ အမ်ားျပည္သူ လူထုကို နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား သတိျပဳသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

 

(ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ၏ အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္)

October 11, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.