<

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး သေဘာတရားမ်ား

ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္တို႔၏ သေဘာတရားမ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိထားရန္ အေရးႀကီးသည္။ ယင္းသေဘာတရားမ်ားသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၏ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး၌ လံုး၀ကဲြျပားျခားနားသြားေအာင္ ျပဳႏုိင္သည္။ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မျဖစ္ျခင္းသည္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား က်ဆံုးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

အေကာင္းျမင္မထားဘဲ ကြန္ဆာေဗးတစ္ျဖစ္ပါ- ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆံုးေသာ သေဘာတရားမွာ အရာရာသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူေသာ အေျခခံေပၚမူတည္၍ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ျဖစ္သည္။ အေကာင္းျမင္သည့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္သတိထားရန္လို၏။ မိမိ၏ ၀င္ေငြကို ေလွ်ာ့တြက္ၿပီး ကုန္က်မည့္ေငြကို ပိုတြက္ျခင္းဆီသုိ႔ ဦးတည္လ်က္ လံုျခံဳေရးသေဘာတရားတစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။

အဖြဲ႕အလိုက္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အၾကံျပဳမႈ- ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေရးႀကီးဆံုး သေဘာတရားတစ္ရပ္မွာ အဖြဲ႕အလိုက္လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ အၾကံျပဳမႈမ်ား လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုလံုးအတြက္ လံုး၀တာ၀န္ရွိသူမွာ လူတစ္ဦးတည္းပင္ ျဖစ္ေစကာမူ လုပ္ငန္းစဥ္အားလံုးအတြက္ တစ္ဦးတည္းက တာ၀န္မယူသင့္ေပ။ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း တာ၀န္ကို ပိုင္းျခားထားရမည္ျဖစ္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ေသာ သံုးစြဲမႈက လိုအပ္ဖြယ္ရိွသနည္းဟူသည္ကို သိသူမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ၀င္ေငြကို အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္သနည္းဟူသည္ကို သိသူမ်ားဟူ၍ ပိုင္းျခားရန္လိုသည္။ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာ၌ လူမ်ားစြာ ပါ၀င္ျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေႏွးေကြးသြားေစႏုိင္ေသာ္လည္း ပို၍တိက်ကာ ပို၍ယံုၾကည္ရဖြယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

အခ်ိန္မ်ားမ်ား ခြင့္ျပဳပါ- ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းသည္ နာရီအနည္းငယ္အတြင္း ၿပီးဆံုးႏုိင္သည့္ လုပ္ငန္းမဟုတ္ပါ။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘတ္ဂ်က္တစ္ခုကို သီတင္းပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ သို႔မဟုတ္ လအတန္ၾကာ ေရးဆြဲရႏုိင္သည္။ အခ်က္အလက္အသစ္မ်ား ေခါင္းထဲေပၚလာပါက ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ရႏုိင္သည္။ သုေတသနျပဳမႈႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးရမႈမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရေသာေၾကာင့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္မ်ားစြာ လုိအပ္ႏုိင္သည္။

အေထာက္အထား ေကာင္းမြန္ပါေစ- ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔ ျပဳလုပ္လိုက္သည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား အျခားသူတစ္ဦးအေနျဖင့္  ေကာင္းစြာဖတ္ႏုိင္ နားလည္ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဘတ္ဂ်က္၌ ေဖာ္ျပထားမႈမ်ား ရွင္းလင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ညႊန္းဆိုေဖာ္ျပထားမႈမရွိျခင္းတို႔က ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမွလာသနည္း သို႔မဟုတ္ မည္သို႔မည္ပံုတြက္ ခ်က္ထားသနည္းဟူသည္ကို နားလည္ရန္ ခက္ခဲေစလိမ့္မည္။ ဘတ္ဂ်က္မ်ားအား စီးပြားေရး သို႔မဟုတ္ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ပညာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာင္းစြာသိရွိျခင္း မရွိသည့္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး နားလည္ႏုိင္ေစရမည္ကို သတိျပဳရန္လိုသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစကာမူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ က်ဆံုးျခင္းသည္ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္သည့္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေပၚ၌ မ်ားစြာမူတည္ေနပါေၾကာင္း The Dialy Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

(ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ အာေဘ္ာ)

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.