<

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ဳိးအစား ေလးမ်ဳိး

ထိေရာက္ေသာ၊ ၾကံ့ခိုင္ေသာ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားသည္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားကို စီမံရန္၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္၊ ကုန္သြယ္ေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ ပုဂၢလိက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ႏွင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္စီမံ ေဆာင္ရြက္ရန္တုိ႔အား ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ မရွိမျဖစ္ အေရးပါသည္။ အဂတိလိုက္စားျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိျခင္းသည္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ရရွိေရးႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ ေနတတ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ယေန႔ေခတ္၌ အထင္ရွားဆံုး ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ မသမာေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အာဏာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ားက အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အေတြ႕ရမ်ားလာသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕အဆင့္ အသီးသီး၌ အေတြ႕ရ အမ်ားဆံုး အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ဳိးအစား ေလးရပ္ရွိသည္။

(၁) လာဘ္ယူျခင္း – လာဘ္ယူျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ၌ အေတြ႕ရ အမ်ားဆံုး အမ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ လာဘ္ယူျခင္းဟူသည္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကို ေငြေၾကး သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ဦးစားေပး ဆက္ဆံခံရေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေဒသခံ ေဆာက္လုပ္ေရးကန္ထ႐ိုက္တစ္ဦးက သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း အသစ္တစ္ရပ္ စတင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္၌ ပထမဦးစားေပး ရရွိေအာင္ လာဘ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

(၂) အလဲြသံုးစားလုပ္ျခင္း – အခ်ဳိ႕ေသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အရာရွိမ်ားသည္ မ်ားျပားလွေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ႀကီးၾကပ္ရန္ တာ၀န္ယူရသည္။ ယင္းေငြေၾကးမ်ားသည္ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ မြမ္းမံေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားကဲ့သို႔ ေဒသဆုိင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္လ်ာထားေသာေငြမ်ား ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ရေသာ အရာရွိသည္ ယင္းတုိ႔ထဲမွ ေငြအခ်ဳိ႕ကို ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ လႊဲေျပာင္းထည့္သြင္းတတ္သည္။ ယင္းသည္ အလဲြသံုးစားလုပ္မႈျဖစ္သည္။ အျခားမူကြဲ ပံုစံတစ္ရပ္မွာ သက္ဆုိင္ရာ အရာရွိသည္ အျခားပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အျခားကုမၸဏီတစ္ခုက ပိုင္ဆုိင္ေသာ ေငြမ်ားကို ၎၏ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

(၃) ၿခိမ္းေျခာက္၍ ေငြညႇစ္ျခင္း – ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ႐ံုးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အရာရွိမ်ားအား လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ အႀကီးအက်ယ္ ေပးထားတတ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာအရာရွိသည္ ၎၏ အာဏာကို အသံုးျပဳလ်က္ အျခားသူတစ္ဦးကို ၎၏အလိုက် ျပဳလုပ္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ၾသဇာလႊမ္းမိုးျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ ပံုစံတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယင္းအဂတိလိုက္စားမႈပံုစံသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အရာရွိတစ္ဦးက တစ္စံုတစ္ဦးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပစ္မႈမကင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ထုိသူအား အက်ပ္ကိုင္သည့္အခါ၌ ျဖစ္ပြားသည္။

(၄) ဦးစားေပးဆက္ဆံျခင္း – ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးသည္ အလုပ္အကိုင္ကိစၥ၊ ကန္ထ႐ိုက္ကိစၥႏွင့္ အျခားအက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခြင့္အလမ္းမ်ား ခ်ေပးသည့္အခါ မွ်တမႈႏွင့္ မွန္ကန္မႈရွိရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခံထားရၿပီး ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာ အရာရွိတစ္ဦးက ယင္းကဲ့သို႔ ခ်ေပးရာ၌ မေလ်ာ္ကန္ေသာ သို႔မဟုတ္ တရားမ၀င္ေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား လႊမ္းမိုးလ်က္ ေဆာင္ရြက္ပါက အဂတိလိုက္စားမႈ က်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးစားေပး ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ ပံုစံတစ္ရပ္မွာ Nepotism ဟုေခၚသည့္ ေဆြမ်ဳိးေကာင္းစားေရး၀ါဒျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ခန္႔ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ေပးျခင္း မျပဳဘဲ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားကို ခန္႔ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ေပးျခင္းကို Nepotism ဟုေခၚသည္။ ယင္းအဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ဳိးအစား အျခားပံုစံတစ္ရပ္မွာ သူေကာင္းျပဳျခင္း (Patronage) ျဖစ္သည္။ သက္ဆုိင္ရာအရာရွိတစ္ဦးက ယင္းကဲ့သို႔ ခန္႔ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ေပးျခင္းကို မဲရရန္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးရရန္ သို႔မဟုတ္ အျခားအက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရန္တုိ႔အတြက္ အလဲအလွယ္ လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈမဆုိ ႏိုင္ငံဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံဘ႑ာမ်ား ဆံုး႐ံႈးေစကာ အစိုးရႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုး႐ံႈးရသည့္ ျပည္သူတုိ႔အၾကား ယံုၾကည္မႈကိုပါ ပ်က္စီးေစေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ပေပ်ာက္ေရးကို အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

May 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.