ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ၇၂ ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ တစ္ရက္တာ လႊတ္ေတာ္ေန႔တြက္စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၇၀ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ လွဴဒါန္းခဲ့