ဦးကိုနီကုိ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္လုပ္ၾကံမႈတြင္ ခိုင္းေစခဲ့သူဟုဆိုေသာ ေအာင္၀င္းခိုင္ ေနအိမ္ကို ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းက ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့