<

သားဖြားဆိုင္ရာ ေခတ္မီ ေဆးပညာရပ္မ်ား အပါအ၀င္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ား တစ္ပါတည္းပါ၀င္မည့္ Tablet ဖုန္းမ်ားကို သားဖြားဆရာမမ်ားအား ေထာက္ပံ့မည္

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ သူနာျပဳသားဖြားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အိသဥၨာေက်ာ္)

သားဖြားဆိုင္ရာ ေခတ္မီေဆးပညာရပ္မ်ား အပါအ၀င္ျပည္သူလူထုကို က်န္းမာေရး အသိပညာေပးရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳ အခ်က္အလက္မ်ားတစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းထားသည့္ Tablet ဖုန္းမ်ားကို သားဖြားဆရာမမ်ားအား ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အဆုိပါ Tablet ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သိရွိႏုိင္ျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆးပညာရပ္မ်ားကို သိရွိႏုိင္ျခင္း၊ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားမွ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ ရယူႏုိင္ျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူဦးေရ  ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ခန္႔သည္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္အတြက္ေက်း လက္ေဒသတြင္အမ်ားစု တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကရေသာ သားဖြားဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြး ပိုမိုျမင့္မားစြာ ျဖင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သူနာျပဳ/သားဖြားမ်ား၏ဘ၀ တက္လမ္းအတြက္ ဘြဲ႕ရအရာရွိမ်ားျဖစ္လာေစရန္ သားဖြားသိပၸံဘြဲ႕မ်ားေပးအပ္ႏုိင္ရန္လည္း စီစဥ္ေနၿပီး ျပည္ပအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိေစရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ သင္တန္းမ်ား၊ ေလ့လာေရးခရီးမ်ားေစလႊတ္သြားရန္လည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္းႏွင့္ သူနာျပဳ၊ သားဖြားဆရာမမ်ားအား ၀န္ႀကီးဌာနက ရာထူးေနရာမ်ားေပးရန္ႏွင့္ သားဖြားဆရာမမ်ားအတြက္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာဘြဲ႕မ်ား ေပးအပ္ရန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ားစာအုပ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အေျခခံက်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ၃၀၀၀၀ ခန္႔အား ျဖန္႔ေ၀ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေ၀းလံခက္ခဲေဒသမ်ားရွိ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို စတင္ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစာအုပ္တြင္ အပိုင္းႀကီး ၁၂ ပိုင္း၊ စာမ်က္ႏွာ၂၇၂ မ်က္ႏွာပါရွိၿပီး အေျခခံ က်န္းမာေရး ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးကို ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ မူလတန္း၊ အလယ္ တန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ျဖန္႔ေ၀မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စာအုပ္တြင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္း၌ စုစည္းထားသည့္အတြက္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အိမ္တိုင္ရာေရာက္ကြင္းဆင္းရာတြင္ ပိုမို၍ က်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္စြာ အသံုးခ် ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ သူနာျပဳတကၠသိုလ္ႏွစ္ခု၊ သူနာျပဳ၊ သားဖြားႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေက်ာင္း ၅၀ တို႔ မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ သူနာျပဳႏွင့္ သားဖြားမ်ားကို ေမြးထုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊  လက္ရွိအခ်ိန္အထိ သူနာျပဳ ၃၅၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္သားဖြားဆရာမ ၃၇၀၀၀ ေက်ာ္ ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ သင္တန္းသား ၉၀၀၀ ေက်ာ္ သင္တန္းတက္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အိသဥၨာက်ာ္

July 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.