<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ၏ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကို ၁၁၈၅ က်ပ္ျဖင့္ ေရးဆြဲခဲ့ရာမွ ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း၌ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲ

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္ေဒၚလာ၏ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းကို ၁၁၈၅ က်ပ္ျဖင့္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရအသံုးခန္႔မွန္းေျခ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း၌မူ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ ျဖင့္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြက္ ကနဦးဘတ္ဂ်က္လိုေငြမွာ မူလခန္႔မွန္းေျခတြင္ က်ပ္ ၃၉၈၉ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၃၉၉၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ အထိျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံသည့္ ထပ္တိုးဘတ္ဂ်က္မွာ ၂၅၄၄ ဒသမ ၇၃၇ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မႈမွာ ဘီလ်ံ ၇၀ ခန္႔သာ ျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္လိုေငြမွာ က်ပ္  ၆၄၇၀ ဘီလ်ံနီးပါး ျဖစ္ေပၚေနသည္။

လက္ရွိ ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အေျခအေနအရ လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္လည္း အေမရိကန္ ေဒၚလာတန္ဖိုးမွာ ၁၁၈၅ က်ပ္အထိ က်ဆင္းႏုိင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါသတ္မွတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ အေျခအေနႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ၁၃၅၈ က်ပ္ ျဖစ္ေနသည့္ ေဒၚလာေစ်းကို ၁၁၈၅ က်ပ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ဆြဲခ်မည္လားဆိုသည့္ အေျခ အေန၊ ေဒၚလာေစ်းကို ထိန္းခ်ဳပ္မည္လားဆိုသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုမူ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံ့အေျခအေနအရ ေဒၚလာေစ်း ၁၁၈၅ က်ပ္သို႔ ေရာက္ရွိ ရန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း ေရးဆြဲသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ပတ္ လည္ထက္ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ အထိ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရ၏ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္မျပည့္မီကာလအတြင္းက ေဒၚလာေစ်းစံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္မႈျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုးေစ်းအျဖစ္ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။  လက္ရွိ အခ်ိန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အေျခအေနမွာ ျပဳျပင္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲစဥ္ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ထက္ ျမင့္တက္လာၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္ရွိ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္က တစ္ေဒၚလာ ၁၃၆၄ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္လခန္႔အတြင္း ၁၄ က်ပ္ပတ္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္း ပထမေျခာက္ လပတ္အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၅၀ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ၿပီး ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းတြင္မူ တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၃၇၀ ျဖင့္ လ်ာထားတြက္ခ်က္ခဲ့သျဖင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနႏွစ္ခုအေနျဖင့္ ေငြလဲႏႈန္းကို တစ္ေျပးညီတြက္ခ်က္ေရး ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီက ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ပထမေျခာက္လပတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစီမံကိန္းႀကီးမ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမရွိဘဲ လက္ရွိ ဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လပတ္ တြင္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၂၈၆ ေက်ာ္ သံုးစြဲ ရန္ လ်ာထားေသာ္လည္း က်ပ္ ၃၄၉ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ သိရသည္။

လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူစ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ပထမေျခာက္လ ပတ္ရေငြသံုးေငြသည္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ပထမေျခာက္လပတ္ထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေလ်ာ့နည္းရျခင္းမွာ အစိုးရသစ္ ပထမႏွစ္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း ျပန္လည္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာမူ အစိုးရသစ္က ဘ႑ာ ႏွစ္စမွာပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေနသျဖင့္ယခင္ အစိုးရလက္ ထက္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ထက္ရေငြ၊ သံုးေငြအပိုင္းကို သာလြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္ရေငြက်ပ္ ၆၅၂၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ထက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၃၀၀ ေက်ာ္ သာ လြန္ရရွိထားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ထားႏုိင္ေသာ္လည္း သံုးေငြအပိုင္းတြင္မူ ပထမေျခာက္လပတ္၏ ၈၁ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္လံုး ရည္မွန္းခ်က္၏ ၃၇ ဒသ မ ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ေငြလံုးေငြရင္းသံုးေငြကို ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သံုးစြဲႏုိင္ျခင္းမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာ ထားခ်က္အတိုင္း သံုးစြဲရန္ ပံုမွန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ၀ယ္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုပင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြ စာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီက သံုးသပ္ထားသည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြမ်ား စံခ်ိန္တင္ျမင့္မားေနၿပီး ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အပ္ေငြစာရင္း လုိေငြကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟုိဘဏ္မွ က်ပ္ ၁၂၃၆ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း က်ပ္ ၅၅၃ ဒသမ ၅၃၄ ဘီလ်ံ ေက်ာ္လြန္ေခ်းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က က်င္းပသည့္ အစည္းအေ၀း၌ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးစုိး သိန္းတုိ႔က ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း လိုေငြက်ပ္ ဘီလ်ံ ၈၀၂၈ သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္ ကနဦး စာရင္းမ်ားအရ လိုေငြမွာ က်ပ္ ၁၁၁၁၂ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြက်ပ္ ၆၄၇၀ ဘီလ်ံအထိ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း မူလခန္႔မွန္းေျခႏွင့္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳေငြမ်ားအရ  သိရသည္။

December 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.